Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring av plan - og designkonkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Tinn kommune
Torget 1,
3660  Rjukan
NO
Kontaktpunkt: Plan
Kontaktperson: Eli Samuelsen
Telefon: +47 35082600
E-post: post@tinn.kommune.no
Faks: +47 35082605
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.tinn.kommune.no
Ytterligere informasjon kan fås her:
Norske Arkitekters Landsforbund
Josefinesgate 34
0351  Oslo
NO
Kontaktpunkt: Konkurransesekretariatet
Kontaktperson: Per Rygh
Telefon: +47 23332500
E-post: per@arkitektur.no
Faks: +47 23332501
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Norske Arkitekters Landsforbund
Josefinesgate 34
0351  Oslo
NO
Kontaktpunkt: Konkurransesekretariatet
Kontaktperson: Per Rygh
Telefon: +47 23332500
E-post: per@arkitektur.no
Faks: +47 23332501
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Norske Arkitekters Landsforbund
Josefinesgate 34
0351  Oslo
NO
Kontaktpunkt: Konkurransesekretariatet
Kontaktperson: Per Rygh
Telefon: +47 23332500
E-post: per@arkitektur.no
Faks: +47 23332501
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Byforming

Del II: Beskrivelse av plan - og designkonkurransen

II.1.)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på plankonkurransen gitt av oppdragsgiver:

Rjukan, Sol på Torget
II.1.2)

Kort beskrivelse:

Tinn kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om utforming av det sentrale torget i Rjukan. Formålet med konkurransen er å utarbeide et konsept for utforming og opparbeidelse av torget og tilliggende områder i sentrum av Rjukan. Rjukan torg ligger i hjertet av den langstrakte byen, og befolkningen ønsker seg et mer levende byrom som inviterer til allsidig bruk. Torgplassen har en rektangulær form og dekker et areal på noe over 3000 kvm i dag. I vinterhalvåret vil lyset fra et planlagt solspeil være viktig - det inngår i konkurransen å gi løsninger for å ta imot og bruke det reflekterte sollyset som et attraktivt element i et fleksibelt og inkluderende byrom.

Arkitektkonkurransen har som mål å få fram et urbant byromsprosjekt av høy kvalitet med tanke på god steds- og områdeutvikling, god arkitektur/landskapsarkitektur, sikkerhet i forhold til trafikk, god trafikklogistikk og universell utforming.

Oppdatert konkurranseinformasjon, konkurransegrunnlaget og nødvendige vedlegg kan lastes ned fra Norske Arkitekters Landsforbund sin hjemmeside (www.arkitektur.no)under 'konkurranser'. Dette nettstedet vil bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre. Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=273646.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71400000   Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
Tilleggsvokabular
71320000   Prosjektering

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Konkurransen er åpen for landskapsarkitekter med godkjent eksamen i henhold til IFLA ERs norm for landskapsarkitektutdanning, samt arkitekter med eksamen i henhold til EUs arkitektdirektiv. Det oppfordres til deltakelse i tverrfaglige team. For å kunne besvare konkurransen kreves prosjekterings- og plankompetanse.

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:
Eventuelle minste standardnivåer:
III.1.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:
III.2)

Kriterier for utvelgelse av deltagere

III.3)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profesjon: Ja

Sivilarkitekt eller landskapsarkitekt. Senere oppdrag vil kreve godkjenning i henhold til norsk Plan- og bygningslov

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Evalueringskriterier:

Konkurransen vil bli bedømt ut fra følgende kriterier, i uprioritert rekkefølge:

Estetisk utforming

• Torgets utforming, arkitektoniske og kunstneriske uttrykk, materialbruk, møblering, belysning, beplantning, teknisk utstyr, skilt etc.

• Utnyttelse av solspeilet som attraksjon

• Torgets tilpasning til omkringliggende bebyggelse, gater og plasser

• Sommersituasjon og vintersituasjon

• Ivaretakelse av kulturhistoriske hensyn, verdensarv

Bruk

• Torgets tilrettelegging for mennesker som ferdes i sentrum, med gode møteplasser, aktivitetsmuligheter og andre attraksjoner

• Tilrettelegging for aktivitet, også for barn og unge

• Tilrettelegging for rekreasjon

• Tilrettelegging for kulturelle arrangement

• Tilrettelegging for de store begivenheter, bl.a. Solfest, idrettsarrangement, 17. mai og julegrantenning

• Tilrettelegging for marked etc.

• Universell utforming

• Trafikale løsninger

• Fleksibilitet

Drift og miljøaspekter

• Driftsmessige hensyn (sommerdrift og vinterdrift)

• Miljø og livsløpsløsninger i anlegg og vedlikehold

• Økonomi / opparbeidelseskostnader

Juryens oppgave er å finne frem til de konkurransebesvarelsene som samlet sett best oppfyller

IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

07.03.2013 - 16:00
IV.3.2)

Språk som skal anvendes

Dansk, Svensk
Annet: Norsk
IV.4)

Premieutdeling og jury

IV.4.1)

Premiering:

Det vil bli utdelt en eller flere premier:  Ja
antall og verdi av premier som skal deles ut: 

Det er totalt satt av kr 600 000 til premiering og innkjøp. Hele beløpet skal deles ut av juryen under forutsetning av at det er levert minst 10 forslag. Juryen avgjør antall premier og størrelsen på disse innenfor rammen. Juryen kan også fremheve gode forslag ved å gi hedrende omtale.

IV.4.2)

Etterfølgende kontrakter

En eventuell tjenestekontrakt, som tildeles på grunnlag av konkurransen, vil gå til vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  Ja
IV.4.3)

Juryens beslutning:

Juryens beslutning er bindene for oppdragsgiver:  Nei
IV.4.4)

Navn på jurymedlemmene:

1. -Steinar Bergsland, Ordfører, Tinn kommune
2. -Finn-Arild Bystrøm. kommunestyrerepr, Tinn kommune
3. -Eli Samuelsen. arkitekt, planavdelingen Tinn kommune
4. -Anette Nordhov Dale, Rjukan Handels- og serviceforening
5. -NN, Telemark Fylkeskommune
6. -Sivilarkitekt MNAL Johanne Borthne, Oslo, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
7. -Landskapsarkitekt MNLA Inge Dahlman, oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters Forening
8. Jurysekretær vil være sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas, NAL.
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Tilleggsinformasjon:

Oppdatert konkurranseinformasjon, konkurransegrunnlaget og nødvendige vedlegg kan lastes ned fra Norske Arkitekters Landsforbund sin hjemmeside (www.arkitektur.no)under 'konkurranser'. Dette nettstedet vil bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre. Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

(NT Ref:273646)

VI.2)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

10.12.2012

Du forlater nå Doffin

for et annet system