Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Spydeberg kommune
Stasjonsg. 35,
1820  Spydeberg
NO
Kontaktperson: Stig Stubberud
Telefon: +47 69833500
E-post: post@spydeberg.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.spydeberg.kommune.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3200
Ytterligere informasjon kan fås her:
HR Prosjekt AS
Widerøeveien 5
1360  Fornebu
NO
Kontaktperson: Kjetil Opsahl
Telefon: +47 94864858
E-post: kop@hrprosjekt.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
HR Prosjekt AS
Widerøeveien 5
1360  Fornebu
NO
Kontaktperson: Kjetil Opsahl
Telefon: +47 94864858
E-post: kop@hrprosjekt.no
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
HR Prosjekt AS
Widerøeveien 5
1360  Fornebu
NO
Kontaktperson: Kjetil Opsahl
Telefon: +47 94864858
E-post: kop@hrprosjekt.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Vann og avløp
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

TRYKKAVLØP LYSEREN
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Område rundt Lyseren og ned til sentrum i Spydeberg kommune
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Innbydelse og kunngjøring

  Spydeberg kommune som oppdragsgiver, innbyr herved til å komme med tilbud på prosjektering og etablering av et kombinert trykkavløps- og vannforsyningsanlegg med overføringsledninger i Spydeberg og Enebakk kommune, nærmere bestemt i nedbørsfeltet til Lyseren som vist i vedlegg “Oversiktskart over området”.

  Anskaffelsen er organisert som en totalentreprise. Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte avtaledokument med tilhørende standard kontraktsvilkår for NS 8407. Der hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg ikke definerer noe annet, gjelder føringene i standarden.

  Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.

  Omfang av entreprisen

  Tiltaket består i grove trekk av følgende deler og er vist i vedlegg “Områdeavgrensning med traseforslag”:

  Etablering av:

  • Del 1: Trykkavløpsnett bestående av alle nødvendige elementer, som komplett ledningsnett, pumpestasjoner etc for 300 abonnenter (trinn 1, av i alt 511 se vedlagt kart). (Del 1 vurderes utvidet med et distribusjonsnett for vann innenfor det samme geografiske området inkl tilknytning til eksisterende vannverk, iht bokstav C under punkt 1.2.1).

  • Del 2: Vannledning VL280 mellom Haugen og Hjørnerud.

  • Del 3: Overføringsledning for avløp i fellesgrøft med vannledning VL280 fra Holli til Spydeberg.

  For videre informasjon, henvises det til eget konkurransegrunnlaget som kan lastes ned digitalt via www.doffin.no

  TILBUDSBEFARING: 23. november 2012 klokken 10.00

  Oppmøte kommunehuset i Spydeberg.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=272745.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45231300   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
  Tilleggsvokabular
  45232431   Pumpestasjon for spillvann
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Se konkurransegrunnlag.

  Opsjoner som etterspørres er beskrevet i konkurransegrunnlag.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  07. 03. 2013  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 06. 2015

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlag.

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  (5) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Se konkurransegrunnlaget.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

  (2) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder bygge- og anleggskontrakter)

  (3) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy

  (4) Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

  (5) Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av denne kontrakten (gjelder for bygge- og anleggskontrakter)

  (6) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Se konkurransegrunnlaget.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssystem.

  Det kreves et godt og velfungerende miljøledelsessystem.

  Det kreves god oppgaveforståelse.

  Det kreves god gjennomføringsevne.

  Det kreves erfaring fra tilsvarende oppdrag.

  Se også konkurransegrunnlaget.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  08.01.2013 - 13:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 5 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 08.01.2013 - 13:00
  Sted: 
  HR Prosjekt AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Konkurransegrunnlag med vedlegg.

  Det er lagt opp til at alle dokumenter som konkurransegrunnlag og vedlegg m.m. skal lastes ned digitalt fra www.doffin.no, eller via TED.

  (NT Ref:272745)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  15.11.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system