Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kystverket
Framsenteret, Hjalmar Johansensgate 14,
9007  Tromsø
NO
Kontaktpunkt: BarentsWatch
Kontaktperson: Kjell Knudsen
Telefon: +47 07847
E-post: kjell.knudsen@kystverket.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kystverket.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1293
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

BarentsWatch - forvaltningsavtale (rammeavtale)
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Kontoradresse Tromsø
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 2
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 

  Kystverket anslår omfanget på kontrakten til å være 2 til 4 mill kroner per år. Avtalens verdi inkludert opsjoner er per i dag estimert til over 8 millioner NOK, vi tar forbehold om at verdivurderingene er estimater som ikke er forpliktende.

  Avtalens varighet er 2 år med opsjon på 1 + 1 år.

  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 8000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Kystverket har fått ansvaret for utredning, utvikling og etablering av BarentsWatch: Et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområder. Etableringen forutsetter et nært samarbeid med en rekke andre institusjoner. Systemet vil bestå av en åpen og en lukket del.

  Den åpne delen vil være en offentlig tilgjengelig informasjonsportal. Den skal være flerspråklig; i første omgang med norsk og engelsk implementert både i skjermdialog og innhold. Den skal formidle informasjon til allmennheten knyttet til områdene klima og miljø, sjøtransport, marine ressurser, olje og gass og tema omkring suverenitetshevdelse.

  Den lukkede delen er tenkt å være et operativt system for relevante myndigheter som skal kunne kombinere informasjon for å gjøre det lettere å håndtere spesielle situasjoner som forurensning, ulykker mv.

  Denne anskaffelsen/konkurransen gjelder prekvalifisering for inngåelse av en rammeavtale for sikker og effektiv kodeforvaltning. I tillegg skal avtalen gi mulighet til å få gjort enkle tilpasninger, forbedringer og feilrettinger.

  Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=277254.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  Tilleggsvokabular
  73000000   Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Kystverket anslår omfanget på kontrakten til å være 2 til 4 mill kroner per år. Avtalens verdi inkludert opsjoner er per i dag estimert til over 8 millioner NOK, vi tar forbehold om at verdivurderingene er estimater som ikke er forpliktende.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 8000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Avtalens varighet er 2 år med opsjon på 1 + 1 år.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 24 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlag

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Firmaattest

  (2) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

  (3) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

  (4) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon, som for eksempel Dun & Bradstreet, Lindorff eller Experian. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves at leverandøren har god økonomi med dette menes: Leverandøren skal være kredittverdig, ha tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

  Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt, mottaker og kontaktperson.

  Referansene kontrolleres ved behov.

  I referanselisten må leveransenes kvalitet, gjennomføring, rolle i oppdraget og metodebruk beskrives.

  Basert på disse referansene vil det bli gjort en utvelgelse basert på:

  1. Leverandørens synliggjorte kompetanse på hvert av de tre kompetanseområdene.

  Det gjøres en vurdering av synliggjort kompetanse og relevans på hvert av områdene med en poengskala fra 0 til 5, der 0 er laveste score.

  Dersom vurderingen gir 0 poeng på et av områdene, anses leverandøren som ikke kvalifisert. Topp score er 15 poeng.

  2. Leverandørens synliggjorte kapasitet.

  Poengskala fra 0 til 5, der 0 er laveste score.

  Topp score er 5 poeng.

  Basert på samlet poengsum, gjøres det en rangering der leverandørene med høyest poengsum blir prekvalifisert til konkurransen.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser, med dokumentert kompetanse på områdene:

  • Erfaring med smidig (agile) metodikk.

  • Kompetanse på de viktigste komponentene i vårt produksjons-system: Episerver, OpenLayers, GeoServer, Big-IP, Geo Webcache og tilsvarende.

  • Erfaring fra kodeforvaltning som fordrer samarbeid med andre leverandører i forhold til å integrere kode som de har utviklet

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall  5
  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

  Kvalifikasjonsgrunnlag pkt. 2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner.

  Kvalifikasjonskrav:

  Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser, med dokumentert kompetanse på områdene:

  • Erfaring med smidig (agile) metodikk.

  • Kompetanse på de viktigste komponentene i vårt produksjons-system: Episerver, OpenLayers, GeoServer, Big-IP, Geo Webcache og tilsvarende.

  • Erfaring fra kodeforvaltning som fordrer samarbeid med andre leverandører i forhold til å integrere kode som de har utviklet

  Dokumentasjon:

  Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt, mottaker og kontaktperson.

  Referansene kontrolleres ved behov.

  I referanselisten må leveransenes kvalitet, gjennomføring, rolle i oppdraget og metodebruk beskrives.

  Basert på disse referansene vil det bli gjort en utvelgelse basert på:

  1. Leverandørens synliggjorte kompetanse på hvert av de tre kompetanseområdene.

  Det gjøres en vurdering av synliggjort kompetanse og relevans på hvert av områdene med en poengskala fra 0 til 5, der 0 er laveste score.

  Dersom vurderingen gir 0 poeng på et av områdene, anses leverandøren som ikke kvalifisert. Topp score er 15 poeng.

  2. Leverandørens synliggjorte kapasitet.

  Poengskala fra 0 til 5, der 0 er laveste score.

  Topp score er 5 poeng.

  Basert på samlet poengsum, gjøres det en rangering der leverandørene med høyest poengsum blir prekvalifisert til konkurransen.

  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 28.01.2013 -
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  04.02.2013 - 12:00
  IV.3.5)

  Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

  14.02.2013
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  (NT Ref:277254)

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  27.12.2012

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system