Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intensjonskunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass,
0130  Oslo
NO
Kontaktpunkt: AINA
Kontaktperson: Wiebe van Meenen
Telefon: +47 81020050
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: www.helsedirektoratet.no
Nettsted kjøperprofil: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11509
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Oppgradering av RBO’er – RadioBetjeningsOverdrag – i Helseradionettet
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori27:  Andre tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo

  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Helseradionettet

  Det analoge Helseradionettet ble tidlig på 1990 tallet etablert som et nasjonalt lukket radiosystem for helsetjenesten. Radio-Betjenings-Overdrag (RBO) er tilkoblet alle radiobasestasjoner helsetjenesten benytter. RBO-er kan betjenes av systembetjeningsapparat (SB-apparat) eller lokale betjeningsapparat (LB-apparat). En funksjonell RBO består av en sentralenhet, linjepanel som tilkobles basestasjon, linjekort mot analoge eller ISDN telefonlinjer i offentlig nett og printer. Det er også RBO-er på fjelltopper, koblet til radiobasestasjoner, men uten betjeningsutstyr.

  I helseradionettet nasjonalt er det i dag ca 465 RBO-enheter, tilkoblet ca 600 radiobasestasjoner.

  Utstyr som skal inngå i helseradionettet må ha funksjonsgodkjenning fra Helsedirektoratet. Funksjonsgodkjenning er hjemlet i FOR 2000-12-20 nr 1556 Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.

  Brukere av Helseradionettet er akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler), ambulansetjeneste (bil-, båt- og luftambulanse), legevaktsentraler (LV-sentraler), leger i vaktberedskap, hjemmesykepleie, jordmor, kriseteam m.fl.

  Helseradionettet skal fungere ut 2015, inntil nytt digitalt Nødnett er ferdig utbygget. RBO-er vil gradvis fases ut når helseforetak og kommuner tar i bruk Nødnett.

  All kommunikasjon mellom RBO-er ble designet for oppringte forbindelser over analoge telefonlinjer i det offentlige telenettet. Det ble senere utviklet ISDN-moduler for tilkobling til PSTN. Datasignalering for oppkobling, styring og bl. annet statusoverføring til eller fra annen RBO foretas med 1200 baud FFSK signalering ved bruk av frekvensene 1200 Hz og 1800 Hz. Signalering foretas i frekvensområdet for tale. Standarden som benyttes for kommunikasjon mellom RBO-er er definert i kravspesifikasjonen IK-2345 RBO-RBO kommunikasjonsprotokoll. FFSK signalering fungerer ikke over komprimerte taleforbindelser.

  Basis for signaleringsformen er MTP 1327, jf. IK-2345. Signaleringen som foregår i talebåndet er utviklet for radiokommunikasjon. Kommunikasjonsformen tolererer i svært liten grad den type ende- til-ende forsinkelse som introduseres ved bruk av IP-kommunikasjon.

  Gjennom Helseradionettets levetid har Telenor endret rammebetingelsene for sine faste telefonlinjer. Først introduserte Telenor en pakkesvitsjet forbindelse mellom sine telefonsentraler. Med pakkesvitsjing fulgte det med en mekanisme for ekkokansellering. Ekkokansellerings-mekanismen i telenettet dempet kvitteringstelegrammet i FFSK-signaleringen med det resultat at det ikke ble mulig å etablere forbindelse mellom RBO-er. Senere endret Telenor sin pakkesvitsjede kommunikasjon mellom telefonsentraler til IP. IP-forbindelser ga mer ”tur-retur” forsinkelse enn den tidligere pakkesvitsjede kommunikasjonsformen. Forsinkelsen medførte at RBO-ene sendte en omspørring før kvittering ble mottatt, med det resultat at alle oppkoblingsforsøk feilet.

  Telenor skal fase ut analoge telefonlinjer og ISDN abonnentlinjer til sluttbruker inne utgangen av 2017, og erstatte disse med IP-forbindelser og mobile forbindelser. Endringen vil medføre ytterligere ”tur-retur” forsinkelser for FFSK signalering. Mobilnett komprimerer tale, og FFSK signalering vil derfor ikke fungere i talebåndet over mobilnett.

  RBO-leverandørene har testet Telenors anbefalte hyllevareprodukt for å avklare om dette kan benyttes mot eksisterende telefonkort i RBO-ene over en IP-forbindelse. Testene har feilet når RBO-er ble tilkoblet utstyret. Videre testing av hyllevareprodukter anses derfor som en risiko, både i forhold til tid og kostnad.

  Telefonkort i RBO-ene er integrerte proprietære komponenter. Det er kun de opprinnelige leverandørene som kan modifisere utstyr de selv har levert. Tilpasning av utstyr og/eller etablering av nye kommunikasjonsløsninger vil bli et utviklingsprosjekt og anses derfor som en høy risiko, både i forhold til tid og kostnad.

  Av samme årsak er det kun leverandørene som har levert RBO-utstyr som kan implementere den nyutviklede løsningen i Helseradionettet.

  Et utviklingsprosjekt hvor leverandøren ikke har erfaring med FFSK signalering er beheftet med uakseptabel høy risiko. Helsedirektoratet antar at det ikke finnes andre leverandører som har kunnskap om FFSK signalering i offentlig telenett.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  Tilleggsvokabular
  72212100   Utviklingstjenester for Bransjespesifikk programvare
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Tildeling av kontrakt uten forutgående kunngjøring i TED
  Begrunnelse for at kontrakten tildeles uten forutgående kunngjøring i Den europeiske unions tidende (OJEU):
  Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  1) Begrunnelse for bruk av konkurranse med forhandling uten kunngjøring utlysning i TED iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  De aktuelle varer skal produseres kun med sikte på forskning, eksperimentering, undersøkelse eller utvikling på de betingelser som er fastsatt i direktivet :  Nei
  Ytelsen kan kun utføres av en bestemt leverandør:
  tekniske grunner
  grunner, vedrørende beskyttelse av enerett
  Det foreligger særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, som gjør det umulig å overholde fristene satt i forskriften: Nei
  Tilleggstjenester, tilleggsarbeider eller tilleggsleveranser i en varekontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for nye arbeider, som er en gjentakelse av lignende arbeider utført i forbindelse med en tidligere kontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Tjenestekontrakt inngått med vinneren eller en av vinnerne av en plan- og designkonkurranse: Nei
  Varene noteres og kjøpes på en varebørs: Nei
  Tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse var ukorrekte, eller var uakseptable i henhold til fastsatte krav. I forhandlingene deltok alle som oppfylte kravene for deltakelse i konkurransen, og som i den forutgående konkurransen hadde avgitt tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav, jf. § 14-4 bokstav a:  Nei
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  12/4094
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer:  Delkontraktnummer: - Tittel: Oppgradering av RBO’er – RadioBetjeningsOverdrag – i Helseradionettet
  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  28.01.2013
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 1
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  IHM P/S
  Vandtårnsveg 87
  DK-2860  Søborg
  DK
  Telefon: +45 39663131
  E-post: hm@ihm.dk
  Nettsted: www.ihm.dk
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 40000000 NOK
  Inklusiv MVA (i prosent). MVA (%) (%) 25
  Laveste og høyeste tilbud:
  Hvis årlig eller månedlig verdi:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Ja
  Angi den verdi eller den andelen som kan bli gitt underleverandør:
  Ukjent
  Gi en kort beskrivelse av oppdrag som kan bli gitt til underleverandør(er):

  Partene vil i fellesskap utvikle, teste og implementere ny løsning i helseradionettet, med IHM som hovedleverandør og kontraktsansvarlig.

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.2)

  Tilleggsinformasjon:

  Underleverandører på avtalen vil være:

  Bliksund AS

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  www.bliksund.no

  og

  TC Connect AS

  Postboks 160 Manglerud

  0680 Oslo

  www.tcconnect.no

  Partene vil i fellesskap utvikle, teste og implementere ny løsning i helseradionettet, med IHM som hovedleverandør og kontraktsansvarlig.

  (NT Ref:266113)

  VI.3)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.3.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.3.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.3.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  Helsedirektoratet
  Postboks 7000 St Olavs plass
  0130  Oslo
  NO
  E-post: postmottak@helsedirektoratet.no
  Nettsted:
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  16.01.2013

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system