Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Politiets fellestjenester
Postboks 8031 Dep
0030  OSLO
NO
Kontaktperson: Robert Kratochvil
Telefon: +472 61318000
E-post: robert.kratochvil@politiet.no
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Offentlig orden og trygghet
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

201400180 Nytt intranett for norsk politi
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Oslo
  NUTS-kode
  Oslo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 48
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Om anskaffelsen

  Formålet er å anskaffe et digitalt verktøy som skaltilpasses til Intranett versjon 1 og kunne brukes på eventuelle fremtidigeportaler i politiet. Formålet er videre å bidra til at intranett kanvidereutviklestil å bli et digitalt arbeidsverktøy der medarbeiderne i politi-og lensmannsetaten får tilgang til all den informasjon de trenger for å utførearbeidsoppgavene sine. Videreutvikling vil innebære stor grad av integrasjonmot andre systemer, samt mulighet for samhandling og deling av informasjonmellom medarbeidere på tvers av organisatoriske enheter. Politiet skal inngåavtaler med en strategisk webutviklingsleverandør som i tillegg til levering avverktøy og vedlikehold skal levere nødvendige tjenester for å nå denlangsiktige målsetningen.

  Anslått totalverdi

  Anskaffelsens anslåtte totalverdi på kunngjøringstidspunktetblir med dette beregnet til å være ca. 50 MNOK eksklusive mva.Lisenskostnader er ikke med i denne beregningen. Dette da variasjoner i denenkelte tilbyders pristilbud når det gjelder tilbudt rammeverk anses som sværtvariable.

   

  Samtidig opplyses det om at anskaffelsens totalverdieksklusive mva og inklusive lisenskostnader på kunngjøringstidspunktet beregnestil å kunne være 50 - 125 MNOK.

  I tillegg gjenspeiler anskaffelsens anslåtte totalverdi atoppdragsgiver tar forbehold når det gjelder fremtidige bevilgninger ogplanlagte fremtidige prosjekter.

   

  Avtalestruktur

  Første leveranse reguleres etter Statens Standardavtale for tilpasninger(SSA-T) og videreutvikling reguleres gjennom Rammeavtale. Vedlikeholdsavtale(SSA-V) skal inngås etter godkjent leveranse av intranett versjon 1.

   

  Avtaleperiode

  A) Tilpasningsavtalen gjelder til intranett versjon 1 erlansert og godkjent.

  B) Vedlikeholdsavtalen skal gjelde for en periode på fire (4år) med mulighet til forlengelse i ett (1) + ett (1) år.

  C) Rammeavtalen skal gjelde i to (2) år med mulighet tilforlengelse med ett (1) + ett (1) år.

   

  Om oppdragsgiver

  Politiets fellestjenester (PFT), heretter kalt Oppdragsgiver,skal på vegne av Politi- og lensmannsetaten inngå avtaler i forbindelse medanskaffelse av nytt intranett for norsk politi.

   

  Politiets IKT-tjenester (PIT)er fellesleverandøren av IKT-tjenester i politiet, med ansvar for forvaltningav IKT i hele politi- og lensmannsetaten. Det vil hovedsakelig være PIT somgjør avrop på vegne av politi- og lensmannsetaten. PIT er også tjenesteyter tilDen høyere påtalemyndighet innenfor fagområdene IKT.

  Politiets driftsenheter erknyttet sammen i et datanett som er forgrenet til ca. 450 geografiske steder.Etaten har ca. 18.000 brukere. Arbeidssted for konsulenter som skal leies inn iforbindelse med anskaffelsen vil primært være Majorstuen i Oslo.

   

   

  Om tilbudsinnleveringen

  Alle forespørsler skal leveres elektronisk via Mercellportalen, www.mercell.noinnen

  fristen for forespørsel om deltakelse.

  For sent innkomne forespørsler vil bli avvist. (Systemettillater heller ikke å sende inn forespørsel

  elektronisk via Mercell etter fristens utløp.)

  Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttettil funksjonalitet i verktøyet, for

  eksempel, hvordan du skal sende forespørsel, ta kontakt medMercell Support på tlf: 21 01 88 60

  eller på e-post til: support@mercell.com.

   

  Det anbefales at forespørselen leveres i god tid førfristens utløp, f.eks. minimum 1 time før

  fristens utløp.

   

  Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver somfører til at du ønsker å endre

  forespørselen din før fristen utgår, kan du gå inn og åpneforespørselen, gjøre eventuell

  endringer og levere på nytt helt inntil fristen utgår. Densist leverte forespørselen regnes som den endelige forespørselen.

  Forespørselen krever elektronisk signatur ved levering.

  Du vil under innlevering av forespørselen bli bedt om en elektronisksignatur for å bekrefte at det

  er aktuell leverandør som har sendt inn forespørselen.Elektronisk signatur kan dere skaffe på

  www.commfides.com,www.buypass.noeller www.bankid.no.

  Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levertelektronisk signatur slik at denne

  prosessen settes i gang så snart som mulig.

  Elektronisksignatur utenfor Norge:

   

  Vi gjør oppmerksom på at Mercell portalen støtter følgendeelektroniske signaturer fra Sverige og

  Danmark:

   

  Sverige: SvenskBank ID, Nordea

   

  Danmark: Nem ID,TDC/OCES

   

  Innen EU benytter Mercell en tjeneste levert av Unizeto (http://unizeto.eu/)gjennom en avtale

  med DIFI og EU prosjektet PEPPOL (www.peppol.eu).Dette støtter de aller fleste X.509

  sertifikater men det er dessverre ikke mulig å få listet oppde aktuelle sertifikatene.

   

  Mercell anbefaler at man tester ut signeringen medsertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig

  (i god tid før frist for forespørsel om deltakelse). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings /

  tilbudsinnleveringsstegene.

  Interessenten eransvarlig for at alle spørsmål og krav i kvalifikasjonsgrunnlagetbesvares/belyses.

   

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/45666503.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72212222   Utviklingstjenester relatert til Programvare for webserver
  Tilleggsvokabular
  72413000   Designtjenester for nettsider (World wide web)
  72415000   Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web)
  72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
  48220000   Programvare for internett og intranett
  48222000   Programvare for webserver
  72224100   Planleggingsarbeid av implementering av et system
  48211000   Programvare for kommunikasjon mellom plattformer
  72230000   Utvikling av kundespesifisert programvare
  48219700   Programvare for kommunikasjonsservere
  48500000   Kommunikasjons- og multimediaprogramvare
  48516000   Programvare for datautveksling
  48600000   Operativsystemer og programvare for databaser
  72212214   Utviklingstjenester relatert til Programvare for utvidet funksjonalitet, nettverksoperativsystemer
  72262000   Programvareutvikling
  72263000   Implementering av programvare
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  72200000   Programmering av software og rådgivning
  72211000   Programmering i forbindelse med systemer og brukerprogrammer
  72212000   Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer
  72212100   Utviklingstjenester for Bransjespesifikk programvare
  72212200   Utviklingstjenester relatert til Nettverks, internett og intranett programvare
  72212220   Utviklingstjenester relatert til Programvare for internett og intranett
  72212211   Utviklingstjenester relatert til Programvare for kommunikasjon mellom plattformer
  72212311   Utviklingstjenester relatert til Programvare for dokumentadministrasjon
  72212312   Utviklingstjenester relatert til Programvare for elektronisk publisering
  72212516   Utviklingstjenester relatert til Programvare for datautveksling
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 50000000.0000  og 125000000.0000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 48 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Skatteattest for skatt -Krav: Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt skatt og arbeidsgiveravgift.Dokumenteres ved: Skatteattest. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse.

  Skatteattest for mva - Krav: Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt merverdiavgift. Dokumenteres ved: Skatteattest for merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest for merverdiavgift også leveres for disse

  Firmaattest - Krav: Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende fra søkers hjemstat.

  HMS egenerklæring - Krav: Tilbyder skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres ved: Signert HMS egenerklæring

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Kredittvurdering/rating. Krav: Interessenten skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten, med det menes en kredittrating som ikke er lavere enn A (Dun & Bradstreet) eller tilsvarende. Dokumenteres ved: Kredittvurdering/rating fra en kredittvurderings-institusjon, ikke eldre enn 6 måneder

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Erfaring. Krav: Interessenten skal ha erfaring fra tilsvarende leveranser (se særlig punkt 1.3). Herunder: leveranser med lignende omfang og kompleksitet. Dokumenteres ved: En liste hvor de 3 mest relevante leveransene de siste 3 år fremgår.Vedlegg 2 Referanseoppdrag i utfylt stand

  Kapasitet. Krav: Interessenten skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre leveransen Leverandøren skal angi hvor stor del (%) av virksomhetens ressurser som har spisskompetanse innenfor web og portalutvikling. Dokumenteres ved: Vedlegg 3 Kapasitets- og kompetanseoversikt i utfylt stand. NB! Det skal ikke angis hvilke ressurser (konsulenter) som vil tilbys, og CV-er skal ikke vedlegges.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall  5
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  201400180
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 18.8.2014 - 12:00
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  18.8.2014 - 12:00
  IV.3.5)

  Dato for utsendelse til utvalgte kandidater av invitasjon til å levere inn tilbud eller å delta

  10.9.2014

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Alle søknader om deltagelse skal leveres på norsk.
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  3.7.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system