Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
971 183 675
PB 6538 Etterstad
0606  Oslo
NO
Kontaktperson: Tone Karlsen
Telefon: +47 02180
E-post: tone.karlsen@uke.oslo.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3758
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/112301
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Notice/241815
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  I.4)

  Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

  Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

  Del II: Kontraktens gjenstand

  II.1)

  Beskrivelse

  II.1.1)

  Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

  IKT-konsulenttjenester Digital brukeropplevelse

  II.1.2)

  Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

  Tjenesteytelse
   Kategori27:  Andre tjenester
   Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
   NUTS-kode
   NORGE
   II.1.3)

   Kunngjøringen gjelder inngåelse av

   Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
   II.1.4)

   Opplysninger om rammeavtale

   Parallell rammeavtale
   maks antall leverandører: 5
   Rammeavtalens varighet
   Varighet i måned(er): 24
   Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
   Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
   Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 60000000  NOK
   Frekvens og verdi på avropene:
   II.1.5)

   Kort beskrivelse

   Oslo kommune jobber kontinuerlig med utvikling og modernisering innenfor digital brukeropplevelse på nett, og vil i den forbindelse ha behov for ekstern bistand de neste årene. Det vil være behov for bistand i alle faser av utviklingsarbeidet, men det kan også være behov for mindre oppdrag hvor konsulenten bidrar i deler av prosessen.

   II.1.6)

   CPV-klassifisering

   Hovedvokabular
   72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
   Tilleggsvokabular
   72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
   II.1.7)

   Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

   Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
   II.1.8)

   Delkontrakter

   Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
   tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
   II.1.9)

   Opplysninger om alternative tilbud

   Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
   II.2)

   Leveransens mengde eller omfang

   II.2.1)

   Totalleveransens mengde eller omfang:

   Det kan leveres tilbud på ett eller flere av kompetanseområdene som beskrevet i Vedlegg 1

   II.2.2)

   Opplysninger om opsjoner

   Opsjoner: Ja
   Beskriv disse opsjonene:

   Opsjon på forlengelse 1 + 1 år.

   II.2.3)

   Opplysninger om forlengelse

   Kontrakten kan forlenges: Ja
   Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
   antall måneder: 24
   II.3)

   Kontraktens varighet

   Planlagt startdato  22. 04. 2014  Planlagt ferdigstillelsesdato  21. 04. 2016

   Opplysninger om delkontrakter

   Delkontraktnummer: 1  Tittel: IKT-konsulenttjenester
   1)

   Kort beskrivelse:

   9 forskjellige kompetanseområder, se konkurransegrunnlag

   2)

   CPV-klassifisering

   Hovedvokabular
   72220000   Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
   Tilleggsvokabular
   72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
   3)

   Delkontraktens mengde eller omfang:

   4)

   Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

   5)

   Ytterligere informasjon om delkontraken:

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

   III.1)

   Betingelser i kontrakten

   III.1.4)

   Andre særlige vilkår

   Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
   III.2)

   Kvalifikasjonskrav

   III.2.1)

   Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

   Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

   Krav:

   • Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling

   Dokumentasjonskrav:

   • Skatteattest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder gamle. Attestene fås ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret.

   • Norske leverandører som ikke er merverdiavgiftspliktige skal fremlegge bekreftelse fra skattemyndighetene om dette.

   • Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.

   Krav:

   • Leverandøren skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet.

   Dokumentasjonskrav:

   • HMS-egenerklæring i utfylt og signert stand.

   Krav:

   • Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak

   Dokumentasjonskrav:

   • Norske selskaper: Firmaattest

   • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren

   III.2.2)

   Økonomisk og finansiell kapasitet

   Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

   Krav:

   • Leverandøren må ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten

   Dokumentasjonskrav:

   • Foretakets siste årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall

   • Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på eget initiativ å innhente kredittvurdering.

   Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

   Eventuelle minste standardnivåer:
   III.2.3)

   Tekniske og faglige kvalifikasjoner

   Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

   Krav:

   • Det kreves erfaring med bistand i sammenlignbare prosjekter. Det skal dokumenteres gjennomførte prosjekter som dekker de tilbudte områdene, jf. vedlegg 1

   Dokumentasjonskrav:

   • Liste over leverandørens mest relevante leveranser i inntil de 3 siste år. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets art, omfang og verdi, tidspunkt og navnet på den offentlige eller private mottaker. Det må fremgå av beskrivelsen hvilket kompetanseområde referansen gjelder for.

   Del IV: Prosedyre

   IV.1)

   Type prosedyre

   IV.1.1)

   Type prosedyre

   Åpen anbudskonkurranse
   IV.2)

   Tildelingskriterier

   IV.2.1)

   Tildelingskriterier

   Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
   IV.2.2)

   Opplysninger om elektronisk auksjon

   IV.3)

   Administrative opplysninger

   IV.3.1)

   Saksnummer hos oppdragsgiver

   201300429

   IV.3.2)

   Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

   Nei
   IV.3.3)

   Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

   Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 20.03.2014 - 00:00
   Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
   IV.3.4)

   Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

   28.03.2014 - 12:00
   IV.3.6)

   Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

   Annet: 

   Norsk

   IV.3.7)

   Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

   Inntil: 28.06.2014
   IV.3.8)

   Tilbudsåpning

   Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

   Del VI: Supplerende opplysninger

   VI.1)

   Opplysninger om gjentakende innkjøp

   Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
   VI.2)

   Opplysninger om EU-midler

   Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
   VI.5)

   Dato for publisering av denne kunngjøring:

   10.2.2014

   Du forlater nå Doffin

   for et annet system