Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Finnmark fylkeskommune
964994218
Fylkeshuset
9815  Vadsø
NO
Kontaktpunkt: Samferdselsavdelingen
Kontaktperson: Lars H. Engerengen
Telefon: +47 78963000
E-post: lars.engerengen@ffk.no
Faks: +47 78963001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ffk.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2655
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/125235
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Transport i rute på vei
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Bussruter i Finnmark 1. januar 2016 – 31. desember 2022

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Finnmark fylke

  NUTS-kode
  Finnmark
  Fylke:  Finnmark
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Drift av rutetjenester med buss i hele Finnmark 1.1.2016 - 31.12.2022

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anskaffelsen omfatter ca. 4,65 mill. rutekilometer.

  Kontraktsperioden er 1.1.16 - 31.12.22 men kan forlenges ett år inntil 3 ganger.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  3
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 12
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 01. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2022

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlaget (Vedlegg A pkt. 2.13)

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlaget

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Tilbyderen skal være et lovlig etablert foretak, og skal stå som eventuelt morselskap i konsern.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Tilbyderen skal være et lovlig etablert foretak, og skal stå som eventuelt morselskap i konsern. Dokumentasjon ved firmaattest eller tilsvarende attest fra tilbyderens hjemstat

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Tilbyderen skal ha god økonomisk soliditet. Årsregnskap med revisoruttalelser for 2012 og 2013 skal vedlegges. Hvis årsregnskap med revisoruttalelser foreligger for 2014 fremlegges dette. Hvis det ikke foreligger, skal foreløpig regnskap for 2014 fremlegges

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Tilbyderen skal ha god erfaring fra offentlig personbefordring vist med referanser fra de fem siste offentlige oppdrag om busstransport.

  Tilbyder skal redegjøre for sine internkontroll-, miljøledelse- og kvalitetssikringssystemer, eventuelt ved kopi av sertifikater utstedt av offentlig kontrollinstitusjon.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja
  referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse:

  Tilbyder skal vedlegge løyve gitt i henhold til forskrift av 26. mars 2003 nr 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy, eller dokumentasjon som viser at tilbyders kvalifikasjoner er tilstrekkelige til at løyve kan utstedes etter at tildeling er skjedd.

  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  201300270

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  05.03.2015 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk; vedlegg kan om nødvendig være på engelsk, dansk eller svenst

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 05.07.2015
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 05.03.2015 - 12:00
  Sted: 

  Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens pl. 1, 9815 VADSØ

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Klage sendes innen 14 dager etter kunngjøring av konkurranseresultatet til:

  Finnmark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø

  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  2.1.2015

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system