Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Statsbygg Hovedkontor
971278374
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032  Oslo
NO
Kontaktperson: Miriam Nielsen
Telefon: +47 81555045
E-post: milo@statsbygg.no
Faks: +47 22954001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.statsbygg.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2672
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123533
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Bygge- og anleggsvirksomhet
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

12569 Arendal politihus BRUP (Brukerutstyrsprosjekt) Prosjektering H001

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Arendal

NUTS-kode
NORGE
Fylke:  Aust-Agder
Kommune:  Arendal
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.5)

Kort beskrivelse

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 12569

navn: Arendal politihus – BRUP (brukerutstyrsprosjekt)

om tilbud på:

• Interiørarkitekt (IARK)

Statsbygg har fått i oppdrag av Agder Politidistrikt å være byggherre i forbindelse med etablering av nytt politihus i Arendal og i den forbindelse også inneha rollen som prosjektleder og byggherre for brukerutstyr. Tilbyder skal gi tilbud på interiørarkitekt til prosjektering og anskaffelse av brukerutstyr. Ved tilbudsinnlevering skal det innleveres et komplett pristilbud basert på krav og opplysninger gitt i konkurransegrunnlaget. Se punkt 6.4 med nærmere beskrivelse av hva som skal innleveres.

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
71315200   Konsulentvirksomhet i forbindelse med bygging
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Statsbygg har fått i oppdrag av Agder Politidistrikt å være byggherre i forbindelse med etablering av nytt politihus i Arendal.

Arendal Politistasjon ble opprettet i 1997 ved nedleggelse av Hisøy og Øyestad lensmannskontor, Moland lensmannskontor og Tromøy lensmannskontor. Da skiftet også politistasjonen navn fra Arendal politikammer til Arendal politistasjon. Politistasjonen har siden 1961 hatt sine lokaler i “Statens hus” på Kanalplassen.

Arendal politistasjon er sammen med Froland lensmannskontor organisert innenfor Nedenes driftsenhet, som igjen er en av driftsenhetene i Agder politidistrikt. Foruten Nedenes driftsenhet, har Arendal politistasjon også arrestfunksjon for Sand og Holt driftsenheter.

Felles kriminalenhet (FKE) har kriminalteknikere, økonomiske etterforskere, revisor og etterforskere ved avdeling for organisert kriminalitet, stasjonert ved Arendal politistasjon.

Politimesteren, administrasjonsenhet og PST har sine kontorer i Kristiansand, hvor også lederne for distriktfunksjonene holder til. Sentralbord og Operasjonssentral har også tilhold i Kristiansand.

Med utgangspunkt i romprogram har prosjektet et areal på ca. 2.960 m² netto, samt utendørsarealer.

Hovedfunksjonene omfatter:

 Publikumsekspedisjoner, kontorer, avhørsrom, møterom, trimrom, krimtekniske rom, arrest, lager, garderober, hundestall og garasjer.

 I tillegg kommer birom, trafikkarealer (trapp og heis) og tekniske arealer (ventilasjonsrom, hovedfordelingsrom mm).

II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Nei

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak.

Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert.

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Tilbyder må ha god soliditet og økonomisk gjennomføringsevne.

De to siste års tilgjengelige årsregnskap med revisors beretning. Statsbygg forbeholder seg retten til å innhente en kredittvurdering av selskapet.

Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester:

• Attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift)

• Attest for merverdiavgift

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Tilbyder skal ha god erfaring med prosjekter av relevant størrelse og kompleksitet, herunder erfaring med innkjøp etter regelverket om offentlige anskaffelser.

Presentasjon av firmaets relevante referanseoppdrag de siste 3 år (maksimum 3 referanseprosjekter).

Det skal for hvert referanseprosjekt opplyses om følgende:

a. Beskrivelse av type prosjekt

b. Størrelse i areal og kostnad

c. Navn på oppdragsgiver og tidspunkt for utførelse, herunder om innkjøpene er gjort etter regelverket om offentlige anskaffelser.

d. Tilbyders rolle og oppgaver i gjennomførte faser

Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget.

Redegjørelse for antall ansatte, fordelt på interiørarkitekter og administrasjon.

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

20143173

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

21.11.2014 - 13:30
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: 

Norsk

IV.3.7)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
IV.3.8)

Tilbudsåpning

Dato: 21.11.2014 - 14:00
Sted: 

Statsbygg Hovedkontor

Biskop Gunnerusgt. 6

0155 Oslo

Vil det være åpen tilbudsåpning: Ja

Tilbyderne.

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

30.10.2014

Du forlater nå Doffin

for et annet system