Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Oslo kommune Bymiljøetaten
996922766
Pb. 9336 Grønland
0135  OSLO
NO
Kontaktperson: Jannicke Andersen
Telefon: +47 02180
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3049
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/113411
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Notice/243692
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

15-BYM-2014 Reklamefinansierte bymøbler i Oslo

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori27:  Andre tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo kommune

  NUTS-kode
  NORGE
  Kommune:  Oslo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Formålet med denne anskaffelsen er å inngå tjenestekonsesjonskontrakter med samarbeidspartner(e) for drift og vedlikehold av leskur, toaletter og bysykler (bymøbler) mot adgang til formidling av reklame knyttet til bymøblene i Oslo. Dette skal skje gjennom kommersiell utnytting av eksisterende og fremtidige reklameflater.

  Tjenestekonsesjonskontrakten om reklamefinansierte bymøbler skal dekke kommunens behov for leskur og holdeplassdrift, utplassering av offentlige toaletter, og dekke behovet for bysykler til byens innbyggere og besøkende.

  For fullstendig informasjon om konkurransen se Konkurransegrunnlaget med vedlegg.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  34430000   Sykler
  Tilleggsvokabular
  39113600   Benker
  44112100   Leskur
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Tjenesten skal utføres i perioden 2. mai 2015 til 31.12.2025

  For kontrakten gjelder opsjon for Oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil 2+1 år på uendrede vilkår.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  For kontrakten gjelder opsjon for Oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil 2+1 år på uendrede vilkår.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  02. 05. 2014  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2025

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  • Skatteattest for henholdsvis skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder gamle. Attestene fås ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret.

  Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.

  • HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand.

  • Norske selskaper: Firmaattest.

  • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  • Foretakets 3 siste årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  • Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Utover de obligatoriske kravene og kravene til organisatorisk og juridisk samt økonomisk og finansiell stilling ovenfor, skal Leverandør oppfylle spesifikke kvalitetskrav. Det vises til Bilag D for en nærmere beskrivelse av og mal for svar på de spesifikke kvalitetskravene.

  Besvarelsen av de spesifikke kvalitetskravene i kvalitetsmatrisen i Bilag D vil sammen med besvarelsen av økonomimatrisen i Bilag C danne grunnlag for den kvantitative evalueringen i anbudskonkurransen.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det vises til Bilag D til konkurransegrunnlaget for en nærmere beskrivelse av og mal for svar på de spesifikke kvalitetskravene.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Nei
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  15-BYM-2014

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  12.05.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Konkurransen tillater forhandlinger med leverandørene som har levert tilbud og alle sider ved de innleverte tilbudene. Alle leverandører som har gitt gyldig tilbud, vil gis adgang til å gi et revidert tilbud før beslutning om tildeling av kontrakt.

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  26.2.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system