Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
986105174
Postboks 800, Postmottak
2617  LILLEHAMMER
NO
Kontaktpunkt: IKT-kapasiteter/Kontraktsavdelingen
Kontaktperson: Elisabeth Harung Halvorsen
Telefon: +47 67862965/+47 93053361
E-post: ehhalvorsen@mil.no
Faks: +47 67862979
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.forsvaret.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1127
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/118250
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Forsvarets logistikkorganisasjon
986105174
Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås
Postboks 811  1306 Sandvika
NO
Kontaktpunkt: IKT-kapasiteter/Kontraktsavdelingen
Kontaktperson: Elisabeth Harung Halvorsen
Telefon: +47 67862965
E-post: ehhalvorsen@mil.no
Faks: +47 67862979
Nettsted:
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

  • Forsvar
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Utviklingstjenester for forvaltning av FSP

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

N-2617

NUTS-kode
NORGE
Fylke:  Akershus
Fylke:  Oslo
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
II.1.4)

Opplysninger om rammeavtale

Rammeavtale med kun en leverandør
Rammeavtalens varighet
Antall år: 2
Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 200000000  og 250000000  NOK
Frekvens og verdi på avropene:

Rammeavtalens verdi er kun et estimat basert på datagrunnlag fra dagens avtale. Rammeavtalens varighet er 2 år med opsjon på forlengelse med 2 ganger á 1 år. Estimert verdi er for en 4 års periode

II.1.5)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å sikre tilgang til utviklingstjenester for å understøtte forvaltning og videreutvikling av Forsvarets sikre IKT-plattformer. Utviklingstjenestene skal sikre Forsvarets behov for mest mulig kosteffektive løsninger som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
Tilleggsvokabular
72200000   Programmering av software og rådgivning
72210000   Programmering i forbindelse med programvarepakker
72211000   Programmering i forbindelse med systemer og brukerprogrammer
72212000   Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer
72212100   Utviklingstjenester for Bransjespesifikk programvare
72212200   Utviklingstjenester relatert til Nettverks, internett og intranett programvare
72212210   Utviklingstjenester relatert til Programvare for nettverkstilkopling
72212220   Utviklingstjenester relatert til Programvare for internett og intranett
72212600   Utviklingstjenester relatert til Programvare for database og operativsystemer
72212700   Programvare verktøy relatert til utviklingstjenester
72212900   Utviklingstjenester relatert til Diverse programvarepakker og computersystemer
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Avtalen omfatter utviklingstjenester for Forsvarets Sikre IKT-plattformer, IP/Ethernet baserte nettverkstjenester samt plattformnære kjernetjenester. Se kvalifikasjonsgrunnlaget.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 200000000  og 250000000  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Ja
Oppgi antall mulige forlengelser:  2
Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
antall måneder: 12
II.3)

Kontraktens varighet

Varighet i måned(er): 048 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Se kvalifikasjonsgrunnlaget

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Firmaattest, HMS-egenerklæring, Attest for innbetalt MVA (ikke eldre enn 6 mnd) og attest for innbetalte skatter og avgifter (ikke eldre enn 6 mnd)

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

tilbyder må dokumentere økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden.

Se for øvrig kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg A, artikkel 3.1.

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandøren må dokumentere at de fyller kravene til leveranseevne,

kvalitetssytem, erfaring og mobilisering.

Kravene er beskrevet i kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg A, artikkel 3.1

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Begrenset anbudskonkurranse
IV.1.2)

Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

Planlagt minimum  3  og  maks antall  5
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

FSP FLO/IKT/2014/009

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

07.08.2014 - 14:00
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: 

Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon:

Rammeavtalens varighet er 2 år med opsjon på forlengelse med 2 ganger á 1 år

Merk! Det arrangeres tilbyderkonferanse den 20.06.14 med påmeldingsfrist 16.06.14.

VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

9.6.2014

Du forlater nå Doffin

for et annet system