Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Riksrevisjonen
974760843
Postboks 8130 Dep.
0032  OSLO
NO
Kontaktperson: Ine-Merete Hansen
Telefon: +47 22241000
E-post: postmottak@riksrevisjonen.no
Faks: +47 22241001
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1004
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/118452
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Revisjon
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rammeavtale på konsulentbistand innen IKT-området

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  OSLO

  NUTS-kode
  Oslo og Akershus
  Fylke:  Oslo
  Kommune:  Oslo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Parallell rammeavtale
  maks antall leverandører: 10
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 2500000  og 20000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:

  Antas å være en til to ganger i året.

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Riksrevisjonen har behov for konsulentbistand innen produkter/systemer som benyttes i Riksrevisjonens infrastruktur. I tillegg vil det kunne være behov for bistand til utvikling av fagsystemer for virksomheten. For å dekke behovet har Riksrevisjonen hatt flere parallelle rammeavtaler som har sikret oss tilgang til konsulenter med god kompetanse på produktene vi benytter.

  Infrastrukturen til Riksrevisjonen består i hovedsak av Microsoft produkter, men vi har også sentrale produkter fra andre. Disse rammeavtalene er tenkt å sikre bistand på alle de viktige produktene og tjenestene vi har behov for innen IKT-området.

  Vi deler konsulentbehovet i to områder:

  • Område 1: Utvikling, tilpasning og driftsrelaterte tjenester av egenutviklet programvare og/eller programvarepakker benyttet til utviklingen (f.eks. SharePoint 201X, C# osv)

  • Område 2: Utvikling, tilpasninger og driftsrelaterte tjenester av IKT-infrastrukturen (AD, Exchange, Windows server, Citrix, VMware osv)

  Det vil inngås separate parallelle rammeavtaler innenfor områdene.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  Tilleggsvokabular
  72100000   Rådgivning vedrørende maskinvare
  72200000   Programmering av software og rådgivning
  72300000   Datatjenester
  72500000   Datamaskinrelaterte tjenester
  72600000   Support- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Det er knyttet stor usikkerhet til behovene i kontraktsperioden. Omfanget av avtalen vil være veldig avhengig av beslutninger i organisasjonen som vi ikke vet utfallet av på nåværende tidspunkt.

  Avropene på avtalene kan være korte og lengre og variere i omfang.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 2500000  og 20000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 048 

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Område 1
  1)

  Kort beskrivelse:

  Utvikling, tilpasning og driftsrelaterte tjenester av egenutviklet programvare og/eller programvarepakker benyttet til utviklingen (f.eks. SharePoint 201X, C# osv)

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  Tilleggsvokabular
  72200000   Programmering av software og rådgivning
  72300000   Datatjenester
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Inntill 10 paralelle rammeavtaler.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 1500000  og 10000000  NOK
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget.

  Delkontraktnummer: 2  Tittel: Område 2
  1)

  Kort beskrivelse:

  Utvikling, tilpasninger og driftsrelaterte tjenester av IKT-infrastrukturen (AD, Exchange, Windows server, Citrix, VMware osv)

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  Tilleggsvokabular
  72100000   Rådgivning vedrørende maskinvare
  72500000   Datamaskinrelaterte tjenester
  72600000   Support- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 1000000  og 10000000  NOK
  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Se konkurransegrunnlaget.

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.

  • Norske selskaper: Firmaattest

  • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  • Skatteattest

  • Merverdiavgiftsattest

  Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen.

  Riksrevisjonen vil innhente kredittvurdering

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling

  Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet og soliditet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2014/00268

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  21.08.2014 - 14:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 31.12.2014
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  18.6.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system