Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Postboks 40, 9811 Vadsø
9811  VADSØ
NO
Kontaktperson: Trond Skorstad
Telefon: +47 95215199
E-post: sktr@hinas.no
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Mobiltelefoner og nettbrett til norske helseforetak
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Hele Norge
  NUTS-kode
  NORGE
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 50000000.00  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av Mobiltelefonersamt Nettbrett med Android og IOS GSM bordtelefon og relevant tilbehør.

  Oppdragsgiver er i dag bundet av en avtale med Telenor somleverandør av telefonitjenester, inkludert abonnement frem til 15. januar 2017.Det er derfor påkrevd at leverandøren som tildeles kontrakt i dennekonkurransen kan levere varer og tjenester basert på dette. Avtalen med Telenorgir Oppdragsgiver mulighet til å tegne abonnement med binding, med dertil lavepriser. Det er derfor ikke aktuelt for Oppdragsgiver å kjøpe apparater medtidsbindinger, og tilbud som inneholder slike bindinger vil bli avvist frakonkurransen.

  For nærmere beskrivelse se vedlegg – ”Prisutfyllingsskjema”.

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/45821034.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  32250000   Mobiltelefoner
  Tilleggsvokabular
  30000000   Kontor- og PC-maskineri, utstyr og forsyninger bortsett fra møbler og programvarepakker
  30213200   Notatblokk-PC
  30213500   Lommedatamaskiner
  32000000   Radio-, fjernsyn-, og telekommunikasjon samt tilhørende utstyr
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  1. 11. 2014  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 10. 2015

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert

  K 01 Skatteattest for skatt -Krav: Det er et krav at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt.Dokumentasjonskrav - skatt: Skatteattest. I Norge utstedes attesten av skatteoppkreverkontoret. Tilbydere fra andre land skal vedlegge tilsvarende fra land hvor tilbyder er etablert.Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1244 eller annen blankett som gir de samme opplysninger. Eventuelle restanser må forklares og begrunnes.Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad.

  K 02 Skatteattest for mva -Krav: Det er et krav at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser i forhold til innbetaling av mva.Dokumentasjonskrav - mva.: Attest for betalt merverdiavgift.I Norge utstedes attesten av skattekontoret. Tilby-dere fra andre land skal vedlegge tilsvarende fra land hvor tilbyder er etablert.Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1244 eller annen blankett som gir de samme opplysninger.Evt. restanser må forklares og begrunnes. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måne¬der regnet fra innleveringsdato for tilbudet.

  K 03 Lovlig etablert foretakKrav: Det er et krav at tilbyder er et lovlig etablert foretak.Dokumentasjonskrav - Lovlig etablert foretak: Attest fra foretaksregisteret. Attest for registrering i det faglige register jamfør lovgiv¬ningen i det land tilbyder er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måne¬der regnet fra innleveringsdato for tilbudet.

  K 04 Helse, miljø og sikkerhetKrav: Det er et krav at tilbyder tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomheten skal være lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.Dokumentasjonskrav - HMS: Utfylt og signert Vedlegg – Egenerklæringsskjema Helse , miljø og sikkerhet.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K05: Tilbyders økonomiske og finansielle stillingKrav: Det er et krav at tilbyder har en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene.Det er et krav at tilbyder har positiv egenkapital.En tilbyder kan støtte seg på den finansielle og økonomiske styrken til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene.Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle soliditet, skal det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak i henhold til punkt – Dokumentasjonskrav Regnskap. Videre skal forpliktelseserklæringen som ligger ved konkurransedokumentene fylles ut og legges ved tilbudet.Dokumentasjonskrav - Regnskap: Avlagt regnskap for to siste regnskapsår med revisjonsberetning.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K06 Tilbyders erfaring. Krav: Det er et krav at tilbyder har tilstrekkelig erfaring. Oppdragsgiver vil her vurdere tilbyders erfaring med levering av den ytelse konkurransen omfatter i forhold til: Volum/verdi og kompleksitet på tidligere leveranser, samt kjennskap til Telenors bestillings- og onlinesystemer. En tilbyder kan støtte seg på erfaringen til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene. Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks erfaring, skal det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak i henhold til punkt – Dokumentasjonskrav Tilbyders erfaring. Videre skal forpliktelseserklæringen som ligger ved konkurransedokumentene fylles ut og legges ved tilbudet. Dokumentasjonskrav: Svarsskjema erfaring, utfylt av Tilbyder

  K07 Etisk forsvarlig virksomhetDet er et krav at tilbyder har etisk forsvarlig virksomhet.Dokumentasjonskrav - Etisk forsvarlig virksomhetDersom tilbyder siste 5 år er rettskraftig dømt for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger – eller kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel - må tilbyder i eget dokument redegjøre for dom og saksforhold.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1101018
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 3.9.2014 - 12:00
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  9.9.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 1.1.2015
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 9.9.2014 - 12:00
  Sted: 
  Vadsø
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Det vil bli avholdt en tilbudskonferanse den 14. august kl 12:00 via telefon: Ring 386 00 000 Møteromsnummer: 28417 Kode 9194#.

  Dersom det kommer inn spørsmål som blir besvart under tilbudskonferansen, vil det bli utarbeidet referat. Dette referatet sendes i så fall samtlige tilbydere som har meldt sin interesse for denne konkurransen.

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  21.7.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system