Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Bømlo kommune
834210622
Rådhuset, Leirdalen 1
5430  Bremnes
NO
Kontaktperson: Kjell Steinar Knutsen
Telefon: +47 53423000
E-post: kjell-steinar.knutsen@bomlo.kommune.no
Faks: +47 53423001
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: https://www.bomlo.kommune.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2179
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/134010
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Utdanning
 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Totalentreprise nye Bremnes ungdomsskule

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes

  NUTS-kode
  Hordaland
  Fylke:  Hordaland
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Anskaffelsen omhandler totalentreprise for ny ungdomsskole, svømmeanlegg, inkl. utomhus arbeider, samt trafikksikring, fortau

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45000000   Bygge- og anleggsvirksomhet
  Tilleggsvokabular
  45214200   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
  45212212   Byggearbeid i forbindelse med svømmebassenger
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Totalentreprisen omfatter alle bygningsmessige arbeider for skolen og svømmeanlegget, samt opparbeiding av utomhusareal og trafikksikringsarbeider langs eksisterende vei. Videre inngår leveranse av idrettsutstyr i svømmeanlegg, samt fast innredning i skolen og svømmeanlegget.

  Skolen skal planlegges og dimensjoneres for 400 elever fordelt på 3 trinn. Arealramme for ungdomsskolen er 4570 m2 BTA.

  Svømmeanlegget får en grunnflate på ca 1320 m2

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 024 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlag

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlag

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Se konkurransegrunnlag

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlag

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlag

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlag

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2009/529

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  02.11.2015 - 13:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i dager: 120 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 02.11.2015 - 14:00
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Norconsult har vært i så nær tilknytning til utarbeiding av konkurransegrunnlag at de ikke kan delta som tilbyder, eller inngå i organisasjon som gir tilbud i denne konkurransen.

  På grunn av ferieavvikling kan eventuelle spørsmål om prosjektet ikke besvares før tidspunktet for anbudsbefaring dvs. 17.08.15

  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  Bømlo kommune
  834210622
  Leirdalen 1
  5430  Bremnes
  NO
  Telefon: +47 53423000
  E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
  Faks: +47 53423001
  Nettsted:
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  6.7.2015

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system