Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Telemark fylkeskommune
940192226
Fylkeshuset
3706  Skien
NO
Kontaktperson: Karl Petter Kristiansen
Telefon: +47 35917000
E-post: post@t-fk.no
Faks: +47 35917001
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2649
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/132597
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
 • Annet: Kollektivtransport og skoleskyss
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Bussanbud for Grenland 2016.

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Lokal rutetransport og skoleskyss i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan.

  NUTS-kode
  Telemark
  Kommune:  Porsgrunn
  Kommune:  Skien
  Kommune:  Bamble
  Kommune:  Siljan
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Åpen anbudskonkurranse for ny busskontrakt Grenland med tilhørende kommuner.

  • Oppstart kjøring 28.juni 2016

  • Kontraktsperiode 7 år, med opsjon på 2 år

  • Tildelingskriterie lavest pris

  • Ruteområdet Grenland innbefatter kjøring av ca 4,5 mill rutekm med ca 90-95 busser

  • Euro VI krav til nye busser

  • Minst 50 % av antall rutekm skal kjøres med biogassbusser

  • Utøver har inntekts- og markedsansvar for rutetilbudet

  • Billettinntektene tilfaller utøver.

  • Insentiv til utøver for å oppnå passasjervekst, med bonus for økning i passasjerantallet

  • Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler.

  For øvrig vises til vedlagte dokumenter som sammen med denne kunngjøring utgjør konkurransens konkurransegrunnlag.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60100000   Veitransporttjenester
  Tilleggsvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Kontrakten gjelder for en periode på 7 år, f.o.m. tirsdag 28.juni 2016 t.o.m. fredag 30. juni 2023. I tillegg har oppdragsgiver en opsjon på forlengelse av kontrakten på 2 år.

  Den anslåtte verdien på kontrakten (inkludert opsjon) er basert på tall fra 2014. Dette inkluderer både tilskudd og billettinntekter.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1200000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten for perioden etter 30. juni 2023 med to (2) år. Om oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse, skal dette varsles skriftlig senest 18 måneder før utløpet av den gjeldende kontraktsperioden.

  oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
  antall måneder: 24 ()
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  28. 06. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 06. 2023

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder dokumentet “konkurransebetingelser“ pkt. 4 og pkt. 6 samt til kontraktens pkt. 17.

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder kontraktens pkt. 5, pkt. 20 samt vedlegg 7 til kontrakt.

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder dokumentet “konkurransebetingelser“ pkt. 4 og pkt. 6 samt kontraktens pkt.2 og pkt. 3.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
  beskriv disse særlige vilkårene: 

  Kontrakten har prinsipper fra både en netto-, brutto-, og samarbeidskontrakt. Det vises til kontraktens pkt. 5.

  Det er stilt krav om at minimum 50% av antall rutekilometer årlig produseres med biogass som drivstoff. (se vedlegg 2 pkt. 2.6 og pkt 2.7.)

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder dokumentet “konkurransebetingelser“ pkt. 4 og pkt. 6 samt kontraktens pkt.2 og pkt. 3.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder dokumentet “konkurransebetingelser“ pkt 4 og pkt. 6 og til kontraktens pkt. 17.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Det henvises til konkurransegrunnlaget, herunder dokumentet “konkurransebetingelser“ pkt 4 og pkt. 6.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Laveste pris
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  15/07831 (saksnr. i oppdragsgivers sak/arkivsystem)

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Veiledende kunngjøring
  Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 065-114700  of 30.03.2015
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-426222  of 2015-03-30
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  18.08.2015 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 18.08.2015 - 13:00
  Sted: 
  Telemark Fylkeskommune
  940192226
  Fylkesbakken 10
  3715  NO
  Kontaktperson: Karl Petter Kristiansen

  Fylkeshuset i Skien

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Ja

  Inntil 2 personer pr. tilbyder. Telemark Fylkeskommune gir nærmere beskjed om sted. Om ikke annet opplyses, avholdes tilbudsåpning på Fylkeshuset.

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  1.6.2015

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system