Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning)
984809255
Stensberggata 25
0170  Oslo
NO
Kontaktperson: Marie Kjellen
Telefon: +47 97489263
E-post: marie.kjellen@nordicenergy.org
Faks: +47 22565565
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.nordicenergy.org
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1973
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/130454
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

EU-institusjon eller internasjonal organisasjon
I.3)

Hovedaktivitet

  • Annet: Finansering innom energiforskning
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Nordiske perspektiver på bruk av avansert bærekraftig flydrivstoff for luftfart

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Oslo

NUTS-kode
NORGE
Sted: hele Norge
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.5)

Kort beskrivelse

Prosjektet tar sikte på følgende måte for å vurdere den nordiske potensial til å bidra til en grønn forvandling i flysektoren gjennom bruk og produksjon av avanserte biodrivstoff fra både klimahensyn og kommersielle hensyn.

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
73220000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
Tilleggsvokabular
09134230   Biodiesel
09131100   Flybrennstoff av petroleumstypen
34711100   Fly
09134231   Biodiesel (B20)
09134232   Biodiesel (B100).
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

En studie, som resulterer i en rapport på 200 sidene og en muntlig presentasjon.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 850000  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Nei
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  05. 06. 2015  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 09. 2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Skatteattester ikke eldre end seks måneder regnet fra tilbudsfristens av anbudet. Skatteattester er: For norske leverandører:

Skjema fra skattedirektoratet for merverdiavgift (RF-1244) utstedt av skattekontoret.

Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for skatt og arbeidsgiver XXX utstedt av kasserer. For utenlandske leverandører: Utenlandske leverandører må fremlegge tilsvarende attester fra sine land som viser at de har overholdt skattesaker. Dersom myndighetene i det aktuelle landet ikke utsteder slike attester, skal leverandøren sende inn en erklæring som bekrefter at alle skatter er betalt. Erklæringen skal være godkjent og signert av leverandørens økonomidirektør / økonomiansvarlig. Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. For norske leverandører: Firmaattest. For utenlandske leverandører: Bekreftelse på at leverandøren er registrert i bransjeregister eller foretaksregister i henhold til lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. For arbeid som skal utføres i Norge skal leverandøren oppfylle norske HMS krav. Bare for norske leverandører: Utfylt og signert HMS-egenerklæring ifølge FOA bilag 2. Se vedlagte mal, se del vedlegg A.

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansiell styrke til å oppfylle kontrakten. Utdrag fra leverandørens årsberetning samt notater med rapporten fra styret og revisor fra de siste to årene.

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandøren skal ha god erfaring fra lignende leveranser innenfor bærekraftig drivstoff. Referanser fra maksimalt 3 lignende leveranser innenfor de siste 3 årene. Referanser skal minst inneholde: En kort beskrivelse av leveransen, Gjennomføring dato, Omfang av leveranse, og prisen, Navn og telefonnummer til en kontaktperson ansvarlig for bestilling.

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

14297 Bærekraftig drivstoff til luftfartssektoren

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

04.05.2015 - 13:00
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Engelsk
Annet: 

Norsk

IV.3.7)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
IV.3.8)

Tilbudsåpning

Dato: 06.05.2015 - 00:00
Sted: 

Oslo

Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.4)

Prosedyre for klagebehandling

VI.4.1)

Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

 

Tvisteløsningsorgan

VI.4.2)

Innsendelse av klager

Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

Karensperiode 23.maj til 2.juni 2015.

VI.4.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

09.04.2015

Du forlater nå Doffin

for et annet system