Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
938967091
Postboks 2560
7735  STEINKJER
NO
Kontaktperson: Martin Halvarsson
Telefon: +47 74113600
E-post: Samferdsel@ntfk.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ntfk.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/63308
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150380
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Bussanbud Stjørdal - Meråker 2018 - 2021

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Stjørdal - Meråker

  NUTS-kode
  Nord-Trøndelag
  Kommune:  Stjørdal
  Kommune:  Meråker
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Oppdraget omfatter drift av Oppdragsgivers kollektivtransport med buss på vei, i kommunene Stjørdal og Meråker. Produksjonen omfatter stam-/regionlinjer, bylinjer, lokal-/skolelinjer og bestillingstransport for å utnytte ledig kapasitet. Oppdraget skal betales i henhold til priser for nødvendig antall vogner og kilometerpris for faktisk kjørt distanse ut fra Oppdragsgiveren bestilling.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  60000000   Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
  Tilleggsvokabular
  60140000   Passasjertransport utenfor rutetider
  34121000   Busser og rutebiler
  60100000   Veitransporttjenester
  60112000   Transport på offentlig vei
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Oppdragsgiveren anslår volumet til 20 – 25 busser og 550.000 - 650.000 rutekm. pr. år. Oppgitte volumer er ikke bindende for Oppdragsgiveren.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Det vil bl.a. etterspørres priser på; utnyttelse av ledig kapasitet for bestillingstransport (er delvis planlagt utført i kunngjort produksjon), Infotainment, lakkering av busser, WiFi, passasjertellesystem, eierskap til visst elektronisk utstyr. For mer informasjon og detaljer se dokumentene i konkurransegrunnlaget. Det kan bli justeringer.

  Meld deg på som interessent via denne kunngjøringen så vil automatisk få e-post om evt. endringer.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 24
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 07. 2018  Planlagt ferdigstillelsesdato  15. 08. 2021

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Bekreftelse på at det vil blir stilt påkravgaranti fra finansinstitusjon.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Søker skal være et lovlig etablert foretak. Dette bekreftes med firmaattest eller tilsvarende.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Søker skal ha god kredittverdighet og tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne og søkere skal ha god soliditet. Noe som bekreftes med; en kredittvurdering, revisorbekreftede opplysninger, årsregnskap

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Søkere må oppfylle vilkår for å kunne tilegne seg løyve for utøvelse av persontransport i rute, ha tilstrekkelig relevant erfaring, velfungerende kvalitetssystem, internkontrollsystem og utføre oppdraget på en miljømessig forsvarlig måte. Dette bekreftes/dokumenteres med kopi av løyve eller tilsvarende, forpliktelseserklæring, oppgitte referanser, sertifiseringer og beskrivelser av systemer.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall 
  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

  Grad av oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.

  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  15-09153

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Veiledende kunngjøring
  Kunngjøringsnummer i TED: 2016/S 087-154434  of 01.05.2016
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-596385  of 2016-05-01
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-103129  of 2015-10-13
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  31.01.2017 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Oppdragsgiveren mener at konkurransegrunnlaget vil gi mulighet for å gi tilbud med brukte busser grunnet kontraktens kortvarighet.

  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Klage sendes til Oppdragsgiver i henhold til tidsfrister i forskrift/lov.

  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  21.12.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system