Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Omsorgsbygg Oslo KF
985 987246
Posboks 2773 Solli
0201  Oslo
NO
Kontaktperson: Andre Engelsen Milje
Telefon: +47 23488000
E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://omsorgsbygg.oslo.kommune.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3361
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/143511
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Bolig og nærmiljø
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Anskaffelse av vinduer til implementering i tre barnehager i Oslo.

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo

  NUTS-kode
  NORGE
  Kommune:  Oslo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Omsorgsbygg skal anskaffe vinduer som skal installeres i Ravnåsen, Blakkens vei og Sletta barnehage i Oslo. Anskaffelsen er en del av PAPIRUS-prosjektet, se pkt. 1.3.

  Omsorgsbygg ønsker å anskaffe vinduer som gir redusert varmetap og høy lystransmisjon. Vinduene skal ha lave klimagassutslipp og lave livssykluskostander. Det vil bli evaluert på både LCC og Co2-avtrykk.

  Leverandøren av vinduene vil være leverandør til entreprenør, men oppdragsgiver vil likevel stå som vindusleverandørens oppdragsgiver i kontrakten. Entreprenøren skal anskaffes vår/sommer 2016

  For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget og vedlegg 1.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  44221100   Vinduer
  Tilleggsvokabular
  45262640   Arbeid i forbindelse med miljøforbedring
  44111000   Byggematerialer
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Omsorgsbygg skal anskaffe vinduer som skal installeres i Ravnåsen, Blakkens vei og Sletta barnehage i Oslo. Anskaffelsen er en del av PAPIRUS-prosjektet, se pkt. 1.3.

  Omsorgsbygg ønsker å anskaffe vinduer som gir redusert varmetap og høy lystransmisjon. Vinduene skal ha lave klimagassutslipp og lave livssykluskostander. Det vil bli evaluert på både LCC og Co2-avtrykk.

  Informasjon og krav og antall vinduer fremgår av vedlegg 1.

  Anbudsdokumentene foreligger både på norsk og engelsk.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak

  Dokumentasjonskrav:

  • Norske selskaper: Firmaattest

  • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  • Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten

  Dokumentasjonskrav:

  • En kredittvurdering/rating som ikke er eldre enn seks måneder fra et autorisert kredittvurderingsbyrå.

  • Utenlandske leverandører må fremlegge dokumentene oversatt til norsk eller engelsk.

  Oppdragsgiver krever ikke notarverifisering av oversettelsen.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag

  Dokumentasjonskrav:

  • En liste over de viktigste leveranser de siste tre år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt, samt navnet på offentlig eller privat mottaker.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  16/00116

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Veiledende kunngjøring
  Kunngjøringsnummer i TED: 2014/S 127-227719  of 03.07.2014
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2014-961844  of 2014-07-03
  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-165767
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  20.06.2016 - 11:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Engelsk
  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 006 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Ja
  angi henvisning til prosjekt og/eller program:

  CIP Entrepreneurship and innovation Programme under grant agreement number S12.662792

  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Det vil bli avholdt en tilbudskonferanse fredag den 13. mai 2016 kl. 09:00. Under konferansen vil oppdragsgiver redegjøre for anskaffelsen, samt presisere dokumentasjon som er nødvendig ved innlevering av tilbud. Tilbudskonferansen avholdes i Omsorgsbyggs lokaler i Sommerrogaten 1, 0255 Oslo.

  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Omsorgsbygg Oslo KF
  Postboks 2773 Solli
  0201  Oslo
  Nettsted:
   

  Tvisteløsningsorgan

  Den norske klagenemd for offentlige anskaffelser (KOFA)
  Postboks 439 Sentrum
  5808   Bergen
  NO
  Nettsted:
  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Den første klagen må adresseres til oppdragsgiveren.

  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  3.5.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system