Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringen er avlyst

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Sykehuset Østfold HF
983971768
Postboks 300
1714  Grålum
NO
Kontaktperson: Janne Håkensen
Telefon: +47 08600
E-post: anskaffelser@so-hf.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2662
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/147632
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Instrument for analyse av parathyreoideahormon

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Grålum

NUTS-kode
NORGE
Fylke:  Østfold
Kommune:  Sarpsborg
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.5)

Kort beskrivelse

Sykehuset Østfold (Oppdragsgiver) ved seksjon innkjøp og kontrakt inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende kjøp av instrument for analyse av parathyreoideahormon (PTH) inklusive forbruksmateriell, til Senter for laboratoriemedisin, seksjon utestasjoner, Moss.

Ved Sykehuset Østfold Moss, utføres det parathyreoidea-operasjoner. I den forbindelse er det behov for en analyse som kan monitorere nivåforskjeller av PTH før, under og etter operasjon. Dette må gjøres lokalt da transport til hovedlaboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes ikke er aktuelt.

Pr i dag er det kun analysen PTH som er aktuelt på dette instrumentet, og prøvemengden er avhengig av operasjonsprogrammet. Analysen utføres uregelmessig. Det er viktig med rask svartid, da analysen utføres mens pasienten er i narkose.

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
38540000   Maskiner og apparatur til prøving og måling
Tilleggsvokabular
38000000   Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
38500000   Apparatur til kontroll og prøving
33100000   Medisinsk utstyr
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Antatt volum på avtalen: Ca. 150.000 – 200.000 NOK.

For ytterligere informasjon om anskaffelsens verdi og innhold, vises det til kravspesifikasjonen, vedlegg 2, og prisskjema, vedlegg 3.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA
mellom 150000  og 200000  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Ja
Beskriv disse opsjonene:

Opsjon på kjøp av service- og vedlikeholdsavtale.

II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Ja
Oppgi antall mulige forlengelser:  2
Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
antall måneder: 48

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Kvalifikasjonskrav Leverandør skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.

Dokumentasjon o Attest for skatt og merverdiavgift.

o Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Evt. restanser må forklares/begrunnes.

o Utenlandsk tilbyder må fremlegge tilsvarende bekreftelse eller egenerklæring om at offentlige skatter og avgifter er betalt i landet hvor tilbyder har forretningssted.

Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha etisk forsvarlig virksomhet

Dokumentasjon o Dersom leverandør de siste 5 år er rettskraftig dømt for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, må det redegjøres for dom og saksforhold.

o Leverandør skal levere signert egenerklæring

Kvalifikasjonskrav Leverandør skal være et lovlig etablert foretak.

Dokumentasjon o Norsk leverandør skal fremlegge oppdatert firmaattest.

o Utenlandsk leverandør skal fremlegge attest(er) for lovbestemt registrering i etableringslandet.

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell soliditet til å kunne gjennomføre avtaleforpliktelsene.

o Leverandør skal selv innhente og leverer kredittvurdering hos AAA Rating (tidligere Dun & Bradstreet) eller tilsvarende (ikke eldre enn 6 måneder), og levere dette sammen med tilbudet. Kredittverdigheten som legges til grunn for å bli kvalifisert i denne konkurransen er A eller tilsvarende. Benyttes andre kredittvurderinger skal man ha rating kredittverdig.

o Kredittvurderingen skal inneholde minimum regnskapstall for år 2014. Leverandør er selv ansvarlig for å sjekke egen rating slik at nødvendig dokumentasjon evt. vedlegges tilbudet, se neste punkt.

o For nystartede selskaper, eller selskaper som er ratet lavere enn A eller tilsvarende, kan det i stedet inngis morselskapsgaranti eller utdrag fra siste 2 års regnskap som kan dokumentere en tilstrekkelig økonomisk soliditet til å kunne gjennomføre avtaleforpliktelsene. Alternativt, morselskapsgaranti, revisors beretning eller bankgaranti som gir en tilsvarende sikkerhet for gjennomføringsevnen. Dersom det innleveres morselskapsgaranti vil morselskapet bli ratet på tilsvarende måte og kravet om A eller tilsvarende gjelder i så fall for morselskapet.

Eventuelle minste standardnivåer:
III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Leverandør skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og kapasitet relatert til avtaleforpliktelsene.

o Kort beskrivelse av leverandørens personell og tekniske enheter som leverandøren disponerer over til oppfyllelse av avtalen.

o Liste over de viktigste og mest relevante leveransene de siste tre år, herunder opplysninger om verdi og tidspunkt, samt navnet på den offentlige eller private mottaker.

o Dersom leverandør vil støtte seg på underleverandører skal det legges fram en forpliktelseserklæring som viser at leverandør vil ha rådighet over nødvendige ressurser i hele avtaleperioden.

Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det fremlegges dokumentasjon for at leverandør er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte.

o Bevis på medlemskap i returordning (Grønt Punkt Norge eller tilsvarende returordning).

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

16-03272

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Nei
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

11.10.2016 - 14:00
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Dansk, Svensk
Annet: 

Norsk

IV.3.7)

Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

Varighet i måned(er): 006 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
IV.3.8)

Tilbudsåpning

Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

09.09.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system