Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

AtB AS
994686011
Kongensgt 34
7012  Trondheim
NO
Kontaktperson: Lise Svendsen
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2733
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/140361
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset og sambandet Flakk –Rørvik fra og med 1. januar 2019. (Fergeanbudet 2019)

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

Trondheim

NUTS-kode
Sør-Trøndelag
Fylke:  Sør-Trøndelag
Kommune:  Agdenes
Kommune:  Ørland
Kommune:  Trondheim
Kommune:  Rissa
II.1.3)

Kunngjøringen gjelder inngåelse av

Kontrakt
II.1.5)

Kort beskrivelse

AtB AS skal anskaffe fergetjenester på sambandene Brekstad – Valset og Flakk-Rørvik. (Fergeanbud 2019).

Sambandene skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029

Anskaffelsen er kunngjort på forhånd i november 2015.

Det inviteres i denne konkurransen til å gi anbud på to pakker.

Pakke 1 Sambandet Brekstad – Valset

Pakke 2 Sambandet Flakk – Rørvik

Tilbyderne kan

A. gi tilbud på kun en av pakkene

B. gi selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene

C. gi et samlet tilbud for begge pakkene. Dette forutsetter at tilbyderen også har gitt selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene (jf B). Et slikt samlet tilbud regnes ikke som et parallelt tilbud og vil bli vurdert.

II.1.6)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
Tilleggsvokabular
60600000   Sjøtransport
II.1.8)

Delkontrakter

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
II.1.9)

Opplysninger om alternative tilbud

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
II.2)

Leveransens mengde eller omfang

II.2.1)

Totalleveransens mengde eller omfang:

Det inviteres i denne konkurransen til å gi anbud på følgende pakker:

Pakke 1 Sambandet Brekstad – Valset (delkontrakt 1)

Pakke 2 Sambandet Flakk – Rørvik (delkontrakt 2)

Tilbyderne kan også gi et samlet tilbud på Pakke 1 og Pakke 2 (delkontrakt 3). Å gi et samlet tilbud forutsetter at tilbyderen også har gitt selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene. For mer informasjon vises det til Prosedyrereglene pkt 1.2. og pkt.1.3.

Sambandene skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1900000000  NOK
II.2.2)

Opplysninger om opsjoner

Opsjoner: Nei
II.2.3)

Opplysninger om forlengelse

Kontrakten kan forlenges: Ja
Oppgi antall mulige forlengelser:  1
Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
antall måneder: 12
II.3)

Kontraktens varighet

Planlagt startdato  01. 01. 2019  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2028

Opplysninger om delkontrakter

Delkontraktnummer: 1  Tittel: Brekstad -Valset (Pakke 1)
1)

Kort beskrivelse:

Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad-Valset fra og med 1. januar 2019 (Pakke 1)

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
Tilleggsvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Sambandet Brekstad-Valset skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 600000000  NOK
4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Delkontraktnummer: 2  Tittel: Flakk - Rørvik (Pakke 2)
1)

Kort beskrivelse:

Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Flakk-Rørvik fra og med 1. januar 2019 (Pakke 2)

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
Tilleggsvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Sambandet Flakk-Rørvik skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1300000000  NOK
4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Delkontraktnummer: 3  Tittel: Samlet tilbud: Sambandet Brekstad – Valset og sambandet Flakk - Rørvik
1)

Kort beskrivelse:

I denne delkontrakten kan man inngi tilbud på begge sambandene (delkontrakt 1 og delkontrakt 2), dvs et samlet tilbud for begge pakkene.

2)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60610000   Fergetransport
Tilleggsvokabular
60600000   Sjøtransport
3)

Delkontraktens mengde eller omfang:

Sambandene skal driftes fra og med 01.01.2019 til og med 31.12.2028. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 1 år; til og med 31.12.2029.

Oppdragsgiver anslår at det vil kunne tas ut besparelser knyttet til drift av sambandene i et samlet tilbud.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1900000000  NOK
4)

Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

5)

Ytterligere informasjon om delkontraken:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

III.1)

Betingelser i kontrakten

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

Se konkurransegrunnlag

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlag

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

Se konkurransegrunnlag

III.1.4)

Andre særlige vilkår

Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
beskriv disse særlige vilkårene: 

Se konkurransegrunnlag

III.2)

Kvalifikasjonskrav

III.2.1)

Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Se konkurransegrunnlag

III.2.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Se konkurransegrunnlag

Eventuelle minste standardnivåer:

Se konkurransegrunnlag

III.2.3)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

Se konkurransegrunnlag

Eventuelle minste standardnivåer:

Se konkurransegrunnlag

III.3)

Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

III.3.1)

Opplysninger om en bestemt profesjon

Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Ja
referanse til gjeldende lov, forskrifter eller bestemmelse:

Tilbyder må fylle vilkårene for å bli tildelt løyve for utøvelse av persontransport i rute jfr. Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr 45. med tilhørende forskrifter.

For utenlandske selskap vises det til yrkestransportforskrifta § 9.

III.3.2)

Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Type prosedyre

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
IV.2)

Tildelingskriterier

IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
IV.2.2)

Opplysninger om elektronisk auksjon

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3)

Administrative opplysninger

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver

15-9

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Veiledende kunngjøring
Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 222-405438  of 12.11.2015
IV.3.2.1)

Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-132113  of 2015-11-12
IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
IV.3.4)

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

25.04.2016 - 12:00
IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Annet: 

Norsk

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om gjentakende innkjøp

Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon:

Se konkurransegrunnlag.

Dersom det blir inngitt tilbud på hver enkelt pakke fra flere enn fire tilbydere, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense antall tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til fire. En slik begrensning i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene, jf. prosedyreglene pkt 7.

VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

05.02.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system