Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Ringsaker kommune
864950582
Postboks 13
2381  Brumunddal
NO
Kontaktperson: Ann Marit Holumsnes
Telefon: +47 62335000
E-post: anho@ringsaker.kommune.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ringsaker.kommune.no/
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2988
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/147959
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Nord-Odal kommune
964 950 768
Stange kommune
970 169 717
Løten kommune
964 950 679
Hamar kommune
970 540 008
Ringsaker kommune
864950582

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rammeavtale 14/2157 Trygghetsalarmer og velferdsteknologi

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Leie
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal

  NUTS-kode
  Hedmark
  Fylke:  Hedmark
  Kommune:  Ringsaker
  Kommune:  Hamar
  Kommune:  Løten
  Kommune:  Stange
  Kommune:  Nord-Odal
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 2
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 2000000  og 3000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:

  Oppdragsgiver har i dag ca. 1.713 trygghetsalarmer og det er forventet at kommunene totalt i løpet av avtaleperioden vil ha behov for ca. 2.540 trygghetsalarmer.

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Kommunene Ringsaker, Løten, Hamar, Nord-Odal og Stange, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse på leie av digitale trygghetsalarmer inkludert sensorer, GPS, digitalt tilsyn og alarmmottaks- og installasjonstjeneste. Ringsaker kommune gjennomfører konkurransen på vegne av kommunene. Kommunene Ringsaker, Løten, Hamar, Nord-Odal og Stange skal ha mulighet til å løse ut opsjon på deler av avtalen.

  Hver kommune skal forvalte sin egen avtale.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  35120000   Overvåknings- og sikkerhetssystemer og redskap
  Tilleggsvokabular
  33196100   Hjelpemidler til eldre
  35121700   Alarmsystemer
  35121100   Ringealarmer
  85323000   Kommunale helsetjenester
  71317200   Helse- og sikkerhetstjeneste
  79711000   Alarmovervåkningstjenester
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Oppdragsgiver har i dag ca. 1.713 trygghetsalarmer og det er forventet at kommunene totalt i løpet av avtaleperioden vil ha behov for ca. 2.540 trygghetsalarmer. Oppdragsgiver har i dag både analoge og digitale trygghetsalarmer. Det gjøres oppmerksom på at enkelte av dagens digitale trygghetsalarmer, alarmenheter som oppdragsgiver eier, vil bli tilknyttet den nye avtalen. Det vises til vedlegg 3 Kravspesifikasjon og vedlegg 4 Prisskjema for ytterligere spesifisering av status i dag samt oversikt over hvilken trygghetsskapende teknologi som forventes anskaffet i perioden.

  Oppgitt antall er basert på tidligere års behov, og det tas forbehold om kommunenes generelle aktivitetsnivå og at endringer i budsjetter, andre vedtak og rutiner kan påvirke uttaket i avtaleperioden. Inngåelse av rammeavtale innebærer en forpliktelse til å benytte valgt rammeavtalepartner, men innebærer ikke noe krav på en bestemt omsetning i avtaleperioden.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Sensorer, opsjon

  Løpende installasjonstjeneste, opsjon

  Implementeringstjeneste ved implementering av avtalen, opsjon

  E-lås, opsjon

  Det vises til punkt 2.2.1 i konkurransebeskrivelsen, punkt 5 i vedlegg 2 tilbudsbeskrivelsen og vedlegg 3 kravspesifikasjon for ytterligere informasjon om opsjoner.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 12
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 024 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
  beskriv disse særlige vilkårene: 

  Se punkt 4 i vedlegg 2 tilbudsbeskrivelsen og vedlegg 3 kravspesifikasjon

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Betaling av offentlige avgifter

  Om kvalifikasjonskravet: Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatt der leverandøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal ikke ha vesentlige restanser. Eventuelle restanser må grunngis særskilt.

  Dokumentasjon: Skatte- og mvaattest

  Lovlig etablert foretak

  Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at leverandøren har et lovlig etablert foretak.

  Dokumentasjon: firmaattest

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

  Om kvalifikasjonskravet: Det kreves at tilbyderen har god soliditet slik at risiko for oppdragsgiver er minimal ved kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver vil gjennomføre en egen selvstendig vurdering av tilbyders økonomi. Vurderingen vil bli gjennomført i samarbeid med et kredittvurderingsselskap. Ringsaker kommune benytter Credit Easy til kredittvurderingen og tilbyder må få karakteren 3 (kredittverdig) eller høyere for å være kvalifisert.

  Vil det bli benyttet underleverandører for mer enn kr 100.000 pr. år forbeholder Ringsaker kommune seg retten til å gjennomføre en kredittvurdering av oppgitt underleverandør. Nyetablerte selskaper, etablert innen siste 12 måneder, vil bli vurdert særskilt.

  Nyetablerte selskaper plikter å vedlegge nødvendig informasjon for at oppdragsgiver skal kunne vurdere selskapets økonomiske og finansielle kapasitet.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal ha nødvendig ressurser til å oppfylle kontrakten og ha erfaring fra tilsvarende oppdrag

  Om kvalifikasjonskravet: Det er viktig at oppdragsgiver har trygghet for at en leverandør har nødvendige ressurser og erfaring til å oppfylle avtalen og levere en forsvarlig og driftssikker tjeneste. Det kreves derfor at leverandøren skal ha nødvendige ressurser til å oppfylle kontrakten og ha erfaring fra tilsvarende oppdrag for å kunne bli kvalifisert

  Dokumentasjon:

  • Leverandøren må redegjøre kort for organisering og bemanningssituasjon (antall og fagbakgrunn), lokaler og eventuelle underleverandører.

  • Leverandøren skal oppgi de tre viktigste relevante avtalene (leveransene) de siste 3 år. Vedlegg 5 referanser tilsvarende avtaler skal benyttes til dette formålet.

  Kvalitetssikringssystem

  Om kvalifikasjonskravet: Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres.

  Dokumentasjon:

  • En redegjørelse for eller ekstern dokumentasjon på leverandøren sitt kvalitetssikringssystem/- styringssystem.

  • Dokumentasjon på systematisk HMS-arbeid – sladdet utfylt avviksskjema med tilhørende tiltak

  Miljø og kildesortering

  Om kvalifikasjonskravet: enkelte av oppdragsgiverne er enten kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge eller miljøfyrtårnsertifisert. Det kreves derfor at leverandøren må ha en bevisst og aktiv holdning til miljøhensyn for den virksomhet som drives. For denne konkurransen menes det sortering av avfall for å ivareta miljøet.

  Dokumentasjon: Dokumentasjon på deltakelse i godkjent returordning eller dokumentasjon inkludert foto på egen ordning.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av  Kriteriene listet under
  1. Pris . Vekting 60
  2. Kvalitet . Vekting 40
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  14/2157

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  03.11.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 004 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  21.9.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system