Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
974 763 907
Njøsavegen 2
6963  Leikanger
NO
Kontaktperson: Alf Erik Røyrvik
Telefon: +47 57643000
E-post: fmsfpost@fylkesmannen.no
Faks: +47 57655005
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://fmsf.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1604
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/143436
Ytterligere informasjon kan fås her:
Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
Njøsavegen 2
6863  Leikanger
NO
Kontaktperson: Alf Erik Røyrvik
Telefon: +47 95889475
E-post: naustdal-gjengedal@fylkesmannen.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Miljøvern
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rammeavtale - Tenestekjøp – Arbeid i landskapsvernområda Naustdal-Gjengedal og Ålfotbreen

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori27:  Andre tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Leikanger

  NUTS-kode
  NORGE
  Fylke:  Sogn og Fjordane
  Kommune:  Gloppen
  Kommune:  Naustdal
  Kommune:  Flora
  Kommune:  Førde
  Kommune:  Jølster
  Kommune:  Bremanger
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Parallell rammeavtale
  maks antall leverandører: 3
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 0  og 2000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:

  Frekvens og verdi vil variere ut frå kor mykje midlar verneområdet får tildelt kvart år.

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Tenestekjøpet er fleksibelt, og vil bestå av fleire mindre oppdrag innanfor ei totalramme. Det vil vere oppdrag både i og rundt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, og i og rundt Ålfotbreen landskapsvernområde. Med andre ord kan det verte oppdrag i kommunane Gloppen, Bremanger, Flora, Naustdal, Førde og Jølster. Oppdraga vil verte bestilt ved behov gjennom perioden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45212140   Rekreasjonsanlegg
  Tilleggsvokabular
  45000000   Bygge- og anleggsvirksomhet
  45200000   Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
  45210000   Byggearbeid
  45212000   Bygge- og anleggsarbeid på bygninger knyttet til fritid, sport, kultur, overnatting og restauranter
  45212100   Byggningsarbeid i forbindelse med fritidsfasiliteter
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Leveransen vil bestå av fleire mindre oppdrag gjennom avtaleperioden innanfor følgjande tema:

  1. Tilrettelegging av stiar og ferdselsvegar

  Utbetring av steinete stiar

  Legging av trekloppar

  Bygging av bruer

  Ymse vedlikehald og reperasjonar på stiar og vegar

  2. Skjøtsel

  Hogst og uttak av gran

  Rydding av skog og kratt

  Slått av gammal slåtte- og beitemark

  3. Trearbeid/Byggearbeid

  Bygging, montering og vedlikehald av trekonstruksjonar som kaier, bruer, informasjonstavler, enkle bygningar og andre installasjonar

  4. Anleggsarbeid

  Enkelt anleggsarbeid som bygging av parkeringsplassar, fundament til mindre bygningar og liknande.

  5. Ymse oppdrag

  Oppsetting av skilt

  Ulike små handverkaroppdrag og anna arbeid som måtte dukke opp og som oppdragstakar har kompetanse til å ta på seg.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 0  og 2000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 07. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2019

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Leverandøren bør bruke elektroniske faktura.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Skatteattest

  HMS-eigenerklæring

  Eigenerklæring tariffløn

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Sikkerheitskurs for bruk av motorsag

  Førarkort klasse B og T

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1234/16

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  20.06.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 24.06.2016 - 00:00
  Sted: 
  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  974763907
  Njøsavegen 2
  6863  Leikanger
  NO
  Kontaktperson: Alf Erik Røyrvik
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  9.5.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system