Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
9800  VADSØ
NO
Kontaktperson: Hanne Bentsen
E-post: beha@sykehusinnkjop.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/63425964.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/63425964.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Helse Nord RHF
883658752
8038  Bodø
NO
Helse Midt-Norge RHF
983658776
7501  Stjørdal
NO
Helse Vest RHF
983658725
4066  Stavanger
NO
Helse Sør-Øst RHF
991324968
2303  Hamar
NO

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Gips, ortoser og krykker
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Norge
  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 2
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 40000000.00  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av gips, ortoser og krykker.

  Tilbud kan gis for ett eller flere deltilbud.

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/63425964.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  33141700   Ortopediske artikler
  Tilleggsvokabular
  33000000   Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
  33100000   Medisinsk utstyr
  33140000   Medisinske forbruksvarer
  33141710   Krykker
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 40000000.00  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2

  Opplysninger om delkontrakter

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K01 Skatt og mva. Krav: Tilbyder skal fremlegge attest for skatt og merverdiavgift som ikke viser vesentlige restanser. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for tilbudet. Evt. restanser må forklares og begrunnes. Utenlandsk tilbyder må fremlegge tilsvarende bekreftelse på at offentlige skatter og avgifter er betalt i landet hvor tilbyder har forretningssted. Dokumentasjonskrav: Attest for skatt og merverdiavgift.

  K02 Lovlig etablert foretak Krav: Det er et krav at tilbyder er et lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav - Lovlig etablert foretak: Attest fra foretaksregisteret. Attest for registrering i det faglige register jamfør lovgivningen i det land tilbyder er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for tilbudet.

  K03 Etisk forsvarlig virksomhet Det er et krav at tilbyder har etisk forsvarlig virksomhet. Dokumentasjonskrav - Etisk forsvarlig virksomhet Dersom tilbyder siste 5 år er rettskraftig dømt for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger – eller kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel - må tilbyder i eget dokument redegjøre for dom og saksforhold.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K04: Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Krav: Det er et krav at tilbyder har en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene. Det er et krav at tilbyder har positiv egenkapital. En tilbyder kan støtte seg på den finansielle og økonomiske styrken til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene. Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle soliditet, skal det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak i henhold til punkt – Dokumentasjonskrav Regnskap. Videre skal forpliktelseserklæringen som ligger ved konkurransedokumentene fylles ut og legges ved tilbudet. Dokumentasjonskrav - Økonomisk og finansielle stilling: Avlagt regnskap for to siste regnskapsår med revisjonsberetning.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  K05 Tilbyders erfaring Krav: Det er et krav at tilbyder har tilstrekkelig erfaring. Oppdragsgiver vil her vurdere tilbyders erfaring med levering av den ytelse konkurransen omfatter i forhold til: Volum/verdi på tidligere leveranser. Størrelsen på mottaker av tidligere leveranser, herunder i hvilken grad mottakere er av sammenlignbar størrelse og kompleksitet som de regionale helseforetak. Ved deltilbud: Tilbyders erfaring vil bli vurdert opp mot volum/verdi på den del av anskaffelsen som tilbyder har lagt inn tilbud på, samt størrelsen på den/de RHF som tilbudet gjelder. En tilbyder kan støtte seg på erfaringen til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene. Dokumentasjonskrav: Svarsskjema erfaring, utfylt av Tilbyder. Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks erfaring må det fremlegges dokumentasjon fra både tilbyder og øvrige foretak og forpliktelseserklæring.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1154028
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Veiledende kunngjøring
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-984681  of 2016-04-19
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 20.1.2017 - 12:00
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  20.1.2017 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk, svensk eller dansk
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 20.1.2017 - 12:01
  Sted: 
  Vadsø
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  13.12.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system