Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Forsyningssektoren

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 403 del I og II

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Førdefjorden Energi AS
915728650
c/o Sunnfjord Energi, Firdavegen 5
NO-6800  Førde
NO
Kontaktperson: Olav Osvoll
Telefon: +47 57722300
E-post: olav.osvoll@sunnfjordenergi.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3618
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139607
Ytterligere informasjon kan fås her:
Norconsult AS
962392687
Dalavegen 25
6856  Sogndal
NO
Kontaktperson: Jon Ove Lomheim
Telefon: +47 91721076
E-post: jon.ove.lomheim@norconsult.com
Nettsted:
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Førdefjorden Energi AS
915728650
Postboks 123
6801  Førde
NO
Nettsted:
I.2)

Hovedaktivitet

 • Produksjon, transport og distribusjon av gass og varme
I.3)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Fjernvarme Førde

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Utførelsesentreprise
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Førde

  NUTS-kode
  Sogn og Fjordane
  Fylke:  Sogn og Fjordane
  Kommune:  Førde
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Førdefjorden Energi AS har konsesjon på utbygging og levering av oppvarma vatn frå energisentral, med bygging av energisentral på Øyrane og levering av «fjernvarme» til kundar i Førde sentrum.

  Energisentral vil få ei grunnflate på om lag 700 m2 og lokalisert på Øyrane og nordvestleg side av avlaupsrenseanlegget til Førde kommune.

  I tillegg til Energisentral vert det inntaks- og utsleppsleidning frå og til Førdefjorden og om lag 3100 meter leidningsgrøft frå Energisentralen til sentralsjukehuset med 2 stk fjernvarmerøyr og 2 stk fjernkjølerøyr samt stikkleidningar til kundesentralar

  Anskaffelsen omfattar totalt 16 entreprisar:

  Gruppe 1. Leidningsnett Øyrane – Hafstadparken – Sentralsjukehuset med følgjande entreprisar:

  LN1: Leidningsnett. Grunnarbeid og FK-røyr.

  LN3: Leidningsnett. Montasje FV-røyr.

  LN5: Leidningsnett. Styrt boring elvekryssing (totalentreprise)

  LN6: Leidningsnett. Inntaks- og utsleppsleidning

  Gruppe 2. Kundeanlegg med ein entreprise:

  KA1: Kundeanlegg. Leveranse og montasje.

  Gruppe 3. Energisentral Øyrane (Tomt, bygg og installasjonar) med følgjande entreprisar:

  ES1: Energisentral. Bygg inklusiv utandørs arbeid.

  ES2: Energisentral. Røyrteknisk arbeid og utstyr mm.

  ES3: Energisentral. Gassteknisk anlegg.

  ES4: Energisentral. Kulde- og varmepumpe- anlegg.

  ES5: Energisentral. Automasjon.

  ES6: Energisentral. Elkraft.

  ES7: Energisentral. Ventilasjon

  ES8: Energisentral. Gasskjeler og brennerer. Kan bli transportert til ES2.

  ES9: Energisentral. Varmevekslere. Kan bli transportert til ES2.

  ES10: Energisentral. Sirkulasjons-pumper. Kan bli transportert til ES2.

  ES11: Energisentral. Ventilar. Kan bli transportert til ES2.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  09323000   Fjernvarme
  Tilleggsvokabular
  09324000   Fjernvarme
  44163120   Fjernvarmerørledninger
  45232140   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeledninger
  45251250   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeanlegg
  45232141   Varmesentral
  45232150   Arbeid i forbindelse med vanndistribusjonsledninger
  44161400   Undervannsrørledning
  76530000   Borehullstjenester
  45112100   Grøftegraving
  71314000   Energi og tilhørende tjenester
  45000000   Bygge- og anleggsvirksomhet
  42122000   Pumper
  42511110   Varmepumper
  42511100   Varmevekslere
  42131280   Spjeldventiler
  42131260   Kuleventiler
  44611000   Tanker
  45231222   Arbeid i forbindelse med gassbeholdere
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Opplysninger om delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Totalt 16 enterpriser fordelt på følgende 3 hovedgrupper:

  Gruppe 1. Leidningsnett Øyrane – Hafstadparken – Sentralsjukehuset med følgjande entreprisar:

  LN1: Leidningsnett. Grunnarbeid og FK-røyr.

  LN3: Leidningsnett. Montasje FV-røyr.

  LN5: Leidningsnett. Styrt boring elvekryssing (totalentreprise)

  LN6: Leidningsnett. Inntaks- og utsleppsleidning

  Gruppe 2. Kundeanlegg med ein entreprise:

  KA1: Kundeanlegg. Leveranse og montasje.

  Gruppe 3. Energisentral Øyrane (Tomt, bygg og installasjonar) med følgjande entreprisar:

  ES1: Energisentral. Bygg inklusiv utandørs arbeid.

  ES2: Energisentral. Røyrteknisk arbeid og utstyr mm.

  ES3: Energisentral. Gassteknisk anlegg.

  ES4: Energisentral. Kulde- og varmepumpe- anlegg.

  ES5: Energisentral. Automasjon.

  ES6: Energisentral. Elkraft.

  ES7: Energisentral. Ventilasjon

  ES8: Energisentral. Gasskjeler og brennerer. Kan bli transportert til ES2.

  ES9: Energisentral. Varmevekslere. Kan bli transportert til ES2.

  ES10: Energisentral. Sirkulasjons-pumper. Kan bli transportert til ES2.

  ES11: Energisentral. Ventilar. Kan bli transportert til ES2.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Entreprise LN1 og LN3 (opsjon):

  Omfang av ledningsnett (grøftearbeid og ledningsanlegg) kan bli utvidet dersom det inngås kontrakt på leveranse av fjernvarme til flere kunder enn det som ligger til grunn i konkurransegrunnlaget. Antatt omfang på opsjoner kan utgjøre ca. 25% av kontraktsverdi på entreprisene LN1 og LN3.

  Entreprise KA1 (opsjon):

  Opsjon på utvidelse av kontrakt dersom det oppnås kontrakt på leveranse av fjernvarme til flere kunder enn det som ligger til grunn i konkurransegrunnlaget. Kontrakt vil da kunne utvides med leveranse av flere kundeanlegg.

  Entreprise ES8 Energisentral. Gasskjeler og brennere:

  Opsjon 1: Leveranse av kjel, brenner og røykgassystem for byggetrinn 2. Størrelse kjel 4 MW.

  Opsjon 2: Leveranse av 3 x 6 MW gasskjeler istedenfor 1 x 2 MW pluss 3 x 4 MW. Den ene kjelen skal da leveres i byggetrinn 2.

  NB! Dersom valgt vil denne opsjonen erstatte utstyret i hovedleveransen.

  Opsjon 3: Leveranse av komplett anlegg for bioolje med kjelstørrelser: 1 x 2 MW + 3 x 4 MW. Dette inkluderer nedgravd tank for bioolje, varmesirkulasjonssystem for bioolje i tank, kjeler for bioolje, brenner med oljematingssystem for bioolje og komplett skorsteins- og røykgassystem for kjelene.

  NB! Dersom valgt vil denne opsjonen erstatte utstyret i hovedleveransen.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  09. 05. 2016  Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 09. 2017

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Se konkurransegrunnlag/prekvalifiseringsdokument

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Begrenset anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  15/42

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  04.02.2016 - 12:00
  IV.3.5)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Det gjennomføres først prekvalifisering av interesserte/påmeldte tilbydere. Deretter inviteres de prekvalifiserte tilbydere for de ulike enterpriser til å gi pristilbud på “konkurranse med forhandling“.

  Frist for innlevering av søknad om prekvalifisering, inkl. nødvendig dokumentasjon (jfr. vedlagte dokument “prekvalifiseringsgrunnlag“) er 04.02.2016 kl. 12.00.

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  18.1.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system