Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intensjonskunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Pandagruppen
984 041 225
c/o Hordaland fylkeskommune, P.O. 7900
5020  Bergen
NO
Kontaktpunkt: Inventura AS
Telefon: +47 55134480
E-post: matias.haukom@inventura.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.pandagruppen.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3615
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/149808
I.2)

Type oppdragsgiver

Annet: Pandagruppen består av 17 fylkeskommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Forsvarsdepartementet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Forskning
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Drift, vedlikehold og videreutvikling av Pandasystemet

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Trondheim

  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Pandagruppen skal inngå en avtale om løpende vedlikehold, drift (systemadministrasjon) og brukerstøtte, samt rammeavtale for utviklingsoppgaver knyttet til PANDA. PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Ved hjelp av Panda har brukerne tilgang til et datagrunnlag som er sammenlignbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Ved hjelp av indikatorer/indekser kan en beskrive den regionale utvikling relativt i forhold til andre regioner og til hele landet. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser. Pandasystemet driftes og vedlikeholdes i dag av SINTEF Teknologi og samfunn. Pandagruppen forvalter systemet.

  Datagrunnlaget i Panda bygger på Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk. Dette sikrer stor grad av konsistens og sammenlignbarhet mellom ulike nivåer og datatyper. Panda er særlig godt egnet for å analysere demografiske og næringsøkonomiske konsekvenser av hendelser, tiltak, politikk og generelle utviklingstrekk. Panda inneholder en statistikkbank, en beregningsmodell for befolknings- og boligprognoser, og en beregningsmodell for næringsanalyser.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  73200000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling
  Tilleggsvokabular
  72514300   Drift av dataanlegg i forbindelse med vedlikeholdstjenester av datasystemer
  72514200   Drift av anlegg for datasystemutvikling
  72212462   Utviklingstjenester relatert til Matematisk eller prognose programvare
  72212463   Utviklingstjenester relatert til Statistisk programvarepakke
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Laveste tilbud 3000000  og  høyeste tilbud 7000000 NOK
  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Tildeling av kontrakt uten forutgående kunngjøring i TED
  Begrunnelse for at kontrakten tildeles uten forutgående kunngjøring i Den europeiske unions tidende (OJEU):
  Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  1) Begrunnelse for bruk av konkurranse med forhandling uten kunngjøring utlysning i TED iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III
  Ytelsen kan kun utføres av en bestemt leverandør:
  tekniske grunner
  kunstneriske grunner
  Det foreligger særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, som gjør det umulig å overholde fristene satt i forskriften: Nei
  Tilleggstjenester, tilleggsarbeider eller tilleggsleveranser i en varekontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for nye arbeider, som er en gjentakelse av lignende arbeider utført i forbindelse med en tidligere kontrakt, forutsatt at dette er bestilt under streng overholdelse av forskriftens videre betingelser: Nei
  Tjenestekontrakt inngått med vinneren eller en av vinnerne av en plan- og designkonkurranse: Nei
  Tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse var ukorrekte, eller var uakseptable i henhold til fastsatte krav. I forhandlingene deltok alle som oppfylte kravene for deltakelse i konkurransen, og som i den forutgående konkurransen hadde avgitt tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav, jf. § 14-4 bokstav a:  Nei
  For å kunne håndtere både drift, vedlikehold, brukerstøtte og utvikling av Pandasystemet må leverandøren ha et miljø med svært god kjennskap og kompetanse på IT, regionaløkonomi og demografi, og i tillegg vil det være påkrevd med forskerkompetanse knyttet til å gi brukerstøtte. Særlig er dette viktig med tanke på å kunne løse problemer i systemet, gi god brukerstøtte og videreutvikle modellen som er i systemet og håndterer bestilling/mottak og innlegging av data i systemet. Det skiller derfor systemet fra andre IT-systemer, da det krever spesiell innsikt i innholdet i systemet i tillegg til IT kompetansen. Systemet baserer seg i stor grad på konfidensielle data som en får utlevert fra SSB, og det er strenge regler for hvem som kan få disse utlevert. Det er videre behov for at leverandører har inngående kjennskap til økonomiske, demografiske og politiske forhold i Norge for å kunne levere tjenestene. Oppdragsgiver har med dette som bakteppe undersøkt markedet for levering av denne type tjenester, og har ikke identifisert noen leverandør eller konstellasjon som innehar denne sammensatte kompetansen. Det er heller ikke identifisert noen leverandører som har planer om å etablere dette. I forhold til utenlandske leverandører vil det kreve inngående kjennskap til økonomiske, demografiske og politiske forhold i Norge, noe som anses usannsynlig at disse har. I tillegg vil det være usikkerhet knyttet til tilgang på de konfidensielle dataene fra SSB. Det kan ikke utelukkes at en norske eller utenlandske leverandører kunne tilegnet den samlede kompetansen og fått tilgang på data, enten gjennom egenutviklet kompetanse og/eller samarbeid med andre miljøer, men oppdragsgiver anser at dette vil ta tid og ikke fremstår som gjennomførbart innenfor den tidsrammen som oppdragsgiver forholder seg til i denne saken. Sintef er brukere av systemet gjennom sin forskningsaktivitet og de har utviklet systemet gjennom mange år. Systemet har ikke vært utviklet som et kommersielt system med kommersielle dokumentasjonskrav, så manglende dokumentasjon av systemet vil i tillegg være et teknisk forhold som vil utelukke at andre leverandører kan levere tjenesten.
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1001351

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  Drift og vedlikehold av Pandasystemet

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  24.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Sintef
  Strindveien 4
  7034  Trondheim
  NO
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Laveste og høyeste tilbud:
  Laveste tilbud 3000000  og  høyeste tilbud 7000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.3.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.3.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:

  Frist for innsendelse av klage er satt til fredag 9.12.2016 kl. 14:00

  VI.3.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  28.11.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system