Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontrakter som skal inngås av konsesjonshavere

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del IV

Del I: Konsesjonshaver

I.1)

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet
972417904
Postboks 8010 Dep
0030  Oslo
NO
Kontaktperson: Randi Hovde
Telefon: +47 22249090
E-post: postmottak@sd.dep.no
Ytterligere informasjon kan fås her:
Samferdselsdepartementet
972417904
Akersgata 59
0030  Oslo
NO
Kontaktpunkt: For skriftlige spørsmål
Kontaktperson: Randi Hovde
E-post: randi.hovde@sd.dep.no
Nettsted:
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av konsesjonshaver:

Tjenestekonsesjonskontrakt for distribusjon av aviser i abonnement på lørdager

II.1.2)

Kontraktstype og utførelsessted

NUTS-kode 
NORGE
Hovedutførelsessted for bygge-/anleggsarbeid:

Oslo

Sted: hele Norge
  [NationwideLocation]
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kort beskrivelse av kontrakten

  Distribusjon av aviser i abonnement på lørdag i geografisk avgrensede områder.

  II.1.4)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  64111000   Posttjenester tilknyttet aviser og tidsskrifter
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Tjenesten som omfattes av avtalen er distribusjon av aviser i abonnement på lørdager til abonnenter i områder som ikke har annen avisdistribusjon, jf. postforskriften § 19 første ledd. I det geografiske området for tjenesten plikter distributøren å tilby distribusjon på lørdager av alle aviser i abonnement som utgiver av aviser vil ha distribuert på lørdager.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 100000000  og 240000000  NOK
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 024 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Økonomiske og tekniske betingelser, som leverandøren skal oppfylle:

  Spesifisert i Tilbudsinnbydelsen:

  *Tilbyder skal ha ordnede forhold mht. skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling

  *Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak

  *Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk evne til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene

  *Tilbyder skal som et minimum ha god kredittverdighet

  * Det kreves meget god teknisk gjennomføringsevne, som et minimum:

  - erfaring fra oppdrag av tilsvarende art og omfang

  - et kvalitetssikringssystem som er implementert og i drift

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Tildelingskriterier

  Spesifisert i tilbudsinnbydelsen:

  Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier, angitt i prioritert rekkefølge:

  • Vederlag

  I evalueringen inngår det tilbudte faste vederlaget som departementet skal betale til leverandøren, jf. avtalebestemmelsenes punkt 6.1. I tilbudet skal vederlaget angis per måned.

  • Leveringssikkerhet

  Det skal i tilbudet redegjøres for leverandørens plan for gjennomføring av forpliktelsen til å levere tjenester i henhold til vedlagte kravspesifikasjon og avtalebestemmelser, herunder blant annet en fremdriftsplan for perioden fra avtaleinngåelsen og frem til oppstartstidspunktet, en redegjørelse for tilbyderens leveringsrutiner for henholdsvis tettbygde og spredtbygde strøk, samt en redegjørelse for tilbyderens avvikshåndtering. Dersom tilbudet inneholder flere innleveringspunkter enn minimumskravet i kravspesifikasjonen punkt 3, vil tilbyderens redegjørelse for dette bli tillagt vekt ved vurderingen.

  IV.2)

  Administrative opplysninger

  IV.2.1)

  saksnummer

  15/1730

  IV.2.2)

  Frist

  Frist for mottak av tilbud
  Dato: 27.04.2016 - 12:00
  IV.2.4)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  22.1.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system