Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
971 183 675
PB 6538 Etterstad
Oslo
0606
NO
Kontaktperson: Jørgen Iversen
Telefon: +47 95931801
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.oslo.kommune.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale multidosedispenser – for spesielle brukerbehov
Referansenummer:  201700657
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48814000  -  Medisinske informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

I dag benyttes det mye ressurser i bydelenes hjemmetjenester til å påse at brukere som er avhengig av medisiner flere ganger daglig tar sin medisin. Manuelle rutiner kan også medføre feil-medisinering. Mange brukere vil ha stor nytte av en elektronisk medisindispenser i egen bolig som automatisk påminner bruker om å ta medisin. Dersom medisinen ikke er tatt eller det er oppstått en feil vil det bli sendt et varsel til ansvarlig oppfølger.
Oslo kommune har tidligere inngått en avtale for en enklere multidose-dispenser. Denne aktuelle anskaffelsen gjelder en multidose-dispenser som kan anvendes av en bredere brukergruppe med spesielle behov. Disse behovene framgår av kravspesifikasjonen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  8000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
33190000  -  Diverse medisinske redskap og produkter
33196000  -  Medisinske hjelpemidler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oslo kommune har som mål at den enkelte innbygger skal kunne leve et aktivt liv og bo i eget hjem så lenge en selv ønsker det. Økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og større trygghet skal ha fokus i det forebyggende arbeidet. Et ledd i dette er å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som støtte i tillegg til den utøvende helsetjenesten.
I dag benyttes det mye ressurser i bydelenes hjemmetjenester til å påse at brukere som er avhengig av medisiner flere ganger daglig tar sin medisin. Manuelle rutiner kan også medføre feil-medisinering. Mange brukere vil ha stor nytte av en elektronisk medisindispenser i egen bolig som automatisk påminner bruker om å ta medisin. Dersom medisinen ikke er tatt eller det er oppstått en feil vil det bli sendt et varsel til ansvarlig oppfølger.
Oslo kommune har i dag ca. 5000 personer som benytter multidose, ca. 3.500 er brukere av hjemmetjeneste (HEL). De øvrige er brukere i Sykehjemsetaten og Velferdsetaten, som også vil få enda flere brukere etter hvert. Oslo kommune har tidligere inngått en avtale for en enklere multidose-dispenser. Pr. i dag er målet at 300 brukere skal ha en multidosedispenser på denne avtalen i løpet av 2017.
Denne aktuelle anskaffelsen gjelder en multidose-dispenser som kan anvendes av en bredere brukergruppe med spesielle behov. Disse behovene framgår av kravspesifikasjonen. Det er ikke fastsatt noen måltall for antall brukere som vil benytte multidosedispenser for spesielle brukerbehov som nå skal anskaffes, men det kan være rimelig å anta at et sted mellom 75 og 150 er realistiske tall for 2017. Hvordan fordelingen i omfang mellom de to løsningene vil bli etter dette er vanskelig å beregne.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
For kontrakten gjelder opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1 + 1 år på uendrede vilkår
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • § 13-3 (1) a) eller b ) Ingen tilbud eller akseptable tilbud / forespørsler om deltakelse som respons på   åpen anbudskonkurranse
Forklaring
Oslo kommune mottok kun et tilbud i konkurransen. Dette ble avvist med hjemmel i FOA § 24-8 (2) a. Bakgrunnen for dette var at prisbilaget ble ansett å inneholde avvik fra forutsetningene i konkurransegrunnlaget for prising av månedsleie, samt uklarheter som ble ansett som ikke ubetydelige knyttet til når ulike priser ville komme til anvendelse.
Som følge av at dette var det eneste tilbudet Oslo kommune mottok, måtte konkurransen avlyses, jf. FOA § 25-4 (1).
Etter å ha avlyst konkurransen inviterte Oslo kommune tilbyderen til videre forhandlinger, jf. FOA § 13-3 a.
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 086-168976
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-599010
IV.2.9)

Informasjon om avslutning av konkurranse som har vært kunngjort ved en forhåndskunngjøring

Oppdragsgiver vil ikke tildele flere kontrakter på grunnlag av forhåndskunngjøringen ovenfor

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Rammeavtale multidosedispenser – for spesielle brukerbehov

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

27.06.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Evondos AS
Oslo
0349
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
Postboks 6538 Etterstad
Oslo
0606
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system