Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Finnmark fylkeskommune
964994218
Fylkeshuset, Henry Karlsens plass 1
Vadsø
9815
NO
Kontaktperson: Hilde Mietinen
Telefon: +47 41431354
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.ffk.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/69021785.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

KOMPETANSEMEGLING I PROSJEKTET FORREGION MOBILITET FINNMARK - ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73200000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av kompetansemegling i prosjektet FORREGION mobilitet Finnmark 2017-2019.  Mobiliseringsprosjektet er Norges forskningsråds videreføring av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI), og er en av tre pilarer i den nye regionsatsingen FORREGION som nå settes i gang. Prosjektet løper i perioden 2017-2019 og er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er nærmere beskrevet i Vedlegg D – Prosjektplan for FORREGION Mobilisering Finnmark.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2700000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

73110000  -  Forskning
79411100  -  Bedriftsutvikling og rådgivning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vadsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark skal videreutvikle satsingen på forskning og utvikling for næringslivet i Finnmark. Prosjektet har følgende mål:
Hovedmål
Satsingen skal bidra til å realisere mål i regional utviklings plan (RUP) om at Finnmark skal være en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og vekstbedrifter, og at det skal utvikles nyskapende næringsklynger og kompetansemiljøer i Finnmark. Dette skal fylkeskommunen oppnå ved proaktivt å legge til rette for forskningsbasert innovasjon i næringslivet.
Delmål for begge innsatsområder
Delmål 1: Flere Finnmarksbedrifter skal benytte FoU i sitt utviklingsarbeid og slik bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv.
Delmål 2: Flere bedrifter/næringsmiljøer skal kvalifisere seg til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
Delmål 3: Satsingen skal identifisere og styrke bedriftsnettverk og (gryende) klynger i Finnmark og mobilisere til økt bruk av forskning i nettverkene.
Et sentralt virkemiddel i Mobiliseringsprosjektet er arbeidsformen som kalles Kompetansemekling. Kompetansemekling handler om å koble bedrifter (enkeltbedrifter eller nettverk av bedrifter) med forskningsmiljøer. Det er nødvendig med et proaktivt og planmessig arbeid for å få flere bedrifter og/eller nettverk av bedrifter til å bruke forskning og samarbeide med forskningsmiljøer.  Finnmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for en geografisk spredning i utvalgte bedrifter/næringsmiljøer i satsingen. Bistanden fra kompetansemeklerne er gratis for bedriftene. Kompetansemekler vil ha ansvar for å bistå bedrifter tilknyttet prosjektets to satsingsområder:
1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn 
2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger
Rollen som kompetansemegler krever nettverk og legitimitet i de næringsmiljøene man jobber, innsikt i og/eller erfaring med forskning og kjennskap til det offentlige virkemiddelapparatet. Kompetansemeklerne skal samordne sine aktiviteter med hverandre og med resten av arbeidsgruppa og prosjektledelsen.
Primært har oppdragsgiver behov for inntil fire kompetansemeklere som skal være aktive i perioden 2017-2019. Kompetansemeglere som tilbys kan være 1-4 personer. Det kan inngis hel- eller deltilbud.  Kompetansemegler skal være fast kontaktperson for oppdragsgiver.
All aktivitet og rapportering blir regulert gjennom en plan mellom kompetansemeklerne og fylkeskommunen som vil bli utarbeidet i fellesskap etter signering av avtale, basert på prosjektplanen for FORREGION mobilisering Finnmark (vedlegg D).
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2700000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.08.2017  /  Slutt: 31.12.2017
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Avtalen med hver kompetansemekler er satt til 5-6 måneder med utløpsdato 31. desember 2017. Fremdriftsplanen tilsier virkningsdato fra 1. august 2017.
Oppdragsgiver kan deretter forlenge avtalen med inntil 1 år av gangen.
Maksimal prolongeringsperiode er 2 år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  20.06.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.10.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  20.06.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

18.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system