Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

AtB AS
994 686 011
Kongensgt 34
Trondheim
7012
NO
Kontaktperson: Hanna Granerud Øverås
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150796
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.6)

Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029
Referansenummer:  16-23
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60000000  -  Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter levering av busstjenester i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik (Stor-Trondheim).
Det inviteres i denne konkurransen til å gi tilbud på to Ruteområder:
Ruteområde 1 består av:
Linjene som har felles utgangspunkt i depot på Sandmoen utgjør omtrent 8,5 millioner Rutekilometer per år.
Ruteområde 2 består av:
Linjene som har fellesutgangspunkt i depot på Sorgenfri utgjør i underkant av 8 millioner Rutekilometer per år.
Det vil bli inngått separate kontrakter for hvert Ruteområde, også i de tilfeller hvor det er samme selskap som har vunnet begge Ruteområdene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ruteområde 1
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60112000  -  Transport på offentlig vei
60100000  -  Veitransporttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Ruteområde 1
Årlig Ruteproduksjon utgjør ca. 8 435 453 Rutekilometer.
Ruteområdet skal driftes fra og med 03.08.2019 frem til august 2029, uten muligheter for opsjon. Dato for siste driftsdag vil bli meddelt skriftlig av Oppdragsgiver senest 6 måneder før utløpet av oppdragsperioden.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 120
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ruteområde 2
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60112000  -  Transport på offentlig vei
60100000  -  Veitransporttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Ruteområde 2
Årlig Ruteproduksjon utgjør ca. 7 855 211 Rutekilometer.
Ruteområdet skal driftes fra og med 03.08.2019 frem til august 2029, uten muligheter for opsjon. Dato for siste driftsdag vil bli meddelt skriftlig av Oppdragsgiver senest 6 måneder før utløpet av oppdragsperioden.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 120
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak.
Tilbydere skal ha god vandel.
Tilbyder skal ved eventuell bruk av Underoperatører dokumentere Underoperatørens forpliktelse til å stille nødvendige ressurser til disposisjon for Tilbyderen.
Se for øvrig konkurransegrunnlaget.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.4)

Objektive regler og kriterier for deltakelse

Oversikt og kort beskrivelse av regler og kriterier: Se konkurransegrunnlaget.
III.1.6)

Krav om depositum og garantier

Se konkurransegrunnlaget.
III.1.7)

Viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til de relevante bestemmelsene som styrer dem

Se konkurransegrunnlaget.
III.1.8)

Krav om selskapsform for gruppen av kommersielle aktører

Se konkurransegrunnlaget.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.1)

Informasjon om en bestemt yrkesgruppe

Tjenesten kan bare utføres av en bestemt yrkesgruppe
Henvisning til relevant lov, forskrift eller andre bestemmelser:  
Yrkestransportlova med tilhørende forskrifter.
III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 130-234301
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-618828
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  31.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

På grunn av at dette er en konkurranse med forhandling hvor Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å invitere med fire Tilbydere videre til forhandling, skal Tilbyder levere dokumentasjon som er etterspurt i punkt 4.1 til 4.5 i prosedyrereglene som en del av tilbudsinnleveringen.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at Tilbyder kun skal besvare "lille a" i det europeiske egenerklæringsskjemaets del IV. Utfylt egenerklæringsskjema skal vedlegges tilbudet.
Valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger, jf. forskriften § 9-1. Denne konkurranseformen innebærer at alle har adgang til å innlevere tilbud og at de innleverte tilbud vil være gjenstand for forhandlinger.
Dersom det blir inngitt tilbud på hvert enkelt Ruteområde fra flere enn fire tilbydere, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense antall tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til fire, per Ruteområde. En slik begrensning i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene.
Det vises før øvrig til konkurransegrunnlaget.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Bergen
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Begjæring om midlertidig forføyning mot Oppdragsgivers beslutning om å avvise Tilbyderen eller ikke velge ut en Tilbyder til å delta videre i konkurransen må settes frem for tingretten innen 15 dager fra Oppdragsgiver har gitt slik meddelelse, jf. forsyningsforskriften § 16-5.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system