Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sandnes Kommune
964 965 137
Postboks 450
Sandnes
4319
NO
Kontaktperson: Ivar Strand
Telefon: +47 51335503
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sekf.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197708&B=SANDNES
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Iglemyr svømmehall - delentreprise for E01 Hovedentreprise
Referansenummer:  16/05012
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

I økonomiplan 2017 – 2020 har Sandnes Bystyre vedtatt bygging av svømmehall på Iglemyr i Sandnes kommune. I godkjent budsjett er det satt av totalt 233 millioner kroner i investeringsmidler til prosjektet, inklusive blant annet tomte- og prosjekteringskostnader og mva.
Svømmehallen er på ca. 5400 m2 og skal inneholde ett hovedbasseng på 25x21 meter, to varmtvannsbasseng, tribune med 250 plasser samt tilhørende rom. Uteområdet skal opparbeides i henhold til utomhusplan og plan for kommunaltekniske anlegg. Gjennomføringsmodell for prosjektet er utførelsesentreprise organisert som delte entrepriser, der alle bygningsfagene er samlet i en hovedentreprise. BH har engasjert egen BL for å koordinere entreprisene.
Oppstart grunnarbeider er mars 2018. Entreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille sine arbeider i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen
27. januar 2020 (sluttfrist).
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 74000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

39200000  -  Inventar
44520000  -  Låser, nøkler og hengsler
45100000  -  Forberedende anleggsarbeid
45111230  -  Grunnstabiliseringsarbeid
45212212  -  Byggearbeid i forbindelse med svømmebassenger
45223210  -  Stålkonstruksjonsarbeid
45261210  -  Taktekking
45262300  -  Betongarbeid
45262500  -  Murverks- og murerarbeid
45262670  -  Metallarbeid
45313100  -  Installasjon av heis
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
45422000  -  Byggmester, tømrere- og snekker arbeid
45430000  -  Utførelse av gulvlegging og veggbekledning
45431000  -  Flisearbeide
45432000  -  Utførelse av gulvlegging, veggbekledning og tapetsering
45440000  -  Maler- og glassarbeide
45441000  -  Glassarbeide
45442100  -  Malearbeide
45443000  -  Fasadearbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Gnr 39 bnr 23, Iglemyrveien 10
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kontraktarbeidet omfatter entreprise E01 Hovedentreprise slik denne er beskrevet i Kontraktsgrunnlaget med vedlegg. Følgende bygningsmessige arbeider inngår i entreprise E01: Peling og spunt, betongarbeider, stålkonstruksjoner, mur- og flisarbeider, tømmer-snekkerarbeider, lås og beslag, tekkingsarbeider, blikkenslagerarbeider, metallarbeid, glass og aluminiumsfasader, maler-/byggtapetsering, himlingsarbeider, fast bygginnredning, bygningsmessige hjelpearbeider og heis etc. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser:
E01 Hovedentreprise
E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap
E03 Renseanlegg for basseng
E04 Sanitær
E05 Elektro
E06 Ventilasjon
E07 SD-anlegg
Det vil bli tildelt en kontrakt for hver entreprise basert på separate konkurransegrunnlag og kunngjøringer.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 05.03.2018  /  Slutt: 27.01.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon 1: Som alternativ til indeksregulering skal det oppgis fastpristillegg.
Opsjon 2: Alternativ utførelse av komplett blikkenslagerarbeid inklusiv utvendig kledning i aluminiumzink istedenfor titansink.
Opsjon 3: Fargepigmentering av plasstøpt betong.
Se konkurransegrunnlaget for utfyllende beskrivelser.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Denne anskaffelsen er begrenset til entreprise E01 Hovedentreprise.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Firmaattest:
Krav: Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
Dokumentasjon: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.
Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert.
Attest for skatt og merverdiavgift:
Krav: Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og merverdiavgift, eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan.
Dokumentasjon: Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten.
Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Som dokumentasjon vil det bli innhente kredittvurdering fra Experian. Leverandør forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold.
Leverandør kan selv legge ved oppdatert kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap som viser at leverandøren oppfyller krav til økonomisk og finansiell kapasitet. Kredittvurderingen skal baser seg på siste tilgjengelige regnskap. Firma registrert i andre land enn Norge, skal vedlegge egen kredittvurdering.
Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, eller er kjent med at krav til økonomisk og finansiell kapasitet ikke kan imøtekommes gjennom kredittvurdering som angitt ovenfor, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med andre dokument som oppdragsgiver kan akseptere.
Minimumskrav:  
Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten, leverandør må minimum oppnå en vurdering som kredittverdig og ha minimum kr. 140 mill. i driftsinntekter siste tilgjengelige regnskapsår.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Kompetanse:
Opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for gjennomføring av kontrakten, dvs. prosjektleder/byggeleder:
1. Utdannelse,
2. Arbeidserfaring,
3. Prosjekterfaring, herunder:
- Oppdraget (kort beskrivelse, herunder entrepriseform)
- Kontraktsverdi eks. mva.
- Størrelse/antall m2
- Tidspunkt (årstall) for oppdraget
- Oppdragsgiver,
- Rolle i prosjektet.
Erfaring:
Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en liste over de viktigste relevante entreprisene, herunder spesifikke opplysninger om:
- Rollen som entreprenør
- Oppdraget (kort beskrivelse, herunder entrepriseform)
- Kontraktsverdi eks. mva.
- Størrelse/antall m2
- Tidspunkt (årstall) for oppdraget
- Oppdragsgiver.
På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-postadresse til kontaktperson for de to mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.
Kvalitetssystem:
Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av kompetent uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller anerkjente kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001:2008 eller tilsvarende.
Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for oppdraget.
Minimumskrav:  
Kompetanse:
Leverandør skal ha god kompetanse innen gjennomføring av relevante totalentrepriser eller hoved-/generalentrepriser.
Erfaring:
Leverandør skal ha erfaring fra minst to relevante totalentrepriser eller hoved-/generalentrepriser de siste fem år hva gjelder oppdrag av sammenlignbar størrelse og kompleksitet.
Kvalitetssystem:
Det er et krav at leverandør har et velfungerende system for sikring av kvalitet, tilpasset oppdragets art og omfang.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjøres gjeldende NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  19.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.12.2017
Lokal tid:  13:00
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Ikke offentlig

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55193000
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system