Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
971 183 675
PB 6538 Etterstad
Oslo
0606
NO
Kontaktperson: Jørgen Iversen
Telefon: +47 95931801
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158223
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

GPS lokaliseringsteknologi
Referansenummer:  201702215
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

38112100  -  Globale navigasjons- and posisjoneringssystemer (GPS eller tilsvarende).
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Helseetaten har det overordnede ansvaret for koordinering, anskaffelse og implementering av velferdsteknologi i EHS sektor. EHS sektoren består av byrådsavdeling for Eldre, Helse og Sosiale tjenester, Oslos 15 bydeler, Barne- og familieetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten.
Anskaffelsens formål er å inngå en ikke eksklusiv rammeavtale for GPS lokaliseringsteknologi
Brukerbehovet i anskaffelsen er knyttet til personer med orienteringsvansker, eller som av andre årsaker har behov for å bli lokalisert. Dette omfatter særlig to målgrupper; eldre personer med demens og kognitiv svikt som fortsatt liker å bevege seg ute alene, og personer med funksjonsnedsettelser, spesielt barn og unge.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72416000  -  Leverandør av applikasjonstjenester
72421000  -  Utviklingstjenester relatert til inter- eller intranettklientapplikasjoner
72422000  -  Utviklingstjenester relatert til inter- eller intranettserverapplikasjoner
33196100  -  Hjelpemidler til eldre
75122000  -  Administrative helsetjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Helseetaten har det overordnede ansvaret for koordinering, anskaffelse og implementering av velferdsteknologi i EHS sektor. EHS sektoren består av byrådsavdeling for Eldre, Helse og Sosiale tjenester, Oslos 15 bydeler, Barne- og familieetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten.
Anskaffelsens formål er å inngå en ikke eksklusiv rammeavtale for GPS lokaliseringsteknologi
Brukerbehovet i anskaffelsen er knyttet til personer med orienteringsvansker, eller som av andre årsaker har behov for å bli lokalisert. Dette omfatter særlig to målgrupper; eldre personer med demens og kognitiv svikt som fortsatt liker å bevege seg ute alene, og personer med funksjonsnedsettelser, spesielt barn og unge.
Teknologien har vært testet ut i Oslos bydeler de siste 3,5 årene gjennom et eget prosjekt med fokus på den første målgruppen. Erfaringene fra dette prosjektet er at teknologien åpner for et viktig samspill mellom pårørende, alarmsentralen og hjemmetjenestene. Teknologien fungerer slik at pårørende kan følge med på hvor bruker befinner seg og kontakte, evt. oppsøke bruker ved behov. Alarmsentralene er «back-up» når pårørende ikke har anledning til å følge opp bruker. Alarmsentralene fungerer også som installatør og opplæringsansvarlig, og de er gitt ansvaret for teknisk oppfølging av enhetene og fungerer som systemansvarlig.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1 + 1 år på uendrede vilkår.
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 4  /  øvre grense: 6
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Oppdragsgiver vil av de mottatte forespørsler om deltakelse i konkurransen, invitere de 4 – 6 leverandørene som best oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til erfaring (vektes 60 %) og tilgang på kompetanse og tekniske ressurser (Vekt 40 %) til å inngi tilbud.
Oppdragsgiver vil evaluere leverandørenes dokumentasjon under de to aktuelle kvalifikasjonskrav og gi poeng på en skala fra 1 – 5. Den leverandøren som oppfyller et krav best vil få 5 poeng. De øvrige leverandørene vil bli gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i forespørslene. De 4 – 6 leverandører som får høyest samlet score (er best kvalifisert) vil bli invitert til å gi tilbud, forutsatt at et tilstrekkelig antall leverandører vurderes som kvalifisert.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1 + 1 år på uendrede vilkår.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Krav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak
Dokumentasjonskrav:
Norske selskaper: Firmaattest
Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Vilkår framgår av konkurransegrunnlaget, herunder SSA-K med bilag.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  20.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 10.01.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
Postboks 6538 Etterstad
Oslo
0606
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system