Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Meløy Eiendom KF v/Sweco Norge AS
967 032 271
Dronningens gate 52/54
Narvik
8509
NO
Kontaktperson: Liv Hilde Alm
Telefon: +47 97512301
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sweco.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158620
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Sweco Norge AS
967032271
Postboks 714
Narvik
8509
NO
Kontaktperson: Liv H. Alm
Telefon: +47 97512301
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Narvik
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sweco.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Totalentreprise. Kommunalt omsorgssenter.

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nye Ørnes omsorgssenter
Referansenummer:  14736001
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Detaljprosjektering og utførelse/bygging av Ørnes nye omsorgssenter.
Bygget er planlagt over 4 etasjer med grunnflate på ca.1800m2.
I.etasje: Bl.a. garderober, storkjøkken, legesenter, øyeblikkelig hjelp, kafe
2.etasje: 2 avdelinger med sykehjemsplasser, tot. 22 plasser.
3.etasje: 2 avdelinger med sykehjemsplasser, tot. 22 plasser.
4.etasje: Felles terasse. 1 leilighet. 8 omsorgsleiligheter.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 144000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45215210  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med omsorgs- og pleieboliger
45215213  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Pleiehjem, sykehjem
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
NUTS-kode:  NO07 -  Nord-Norge
Region: Nord-Norge
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ørnes, Nordland fylke, Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Totalentreprise for Nye Ørnes Omsorgssenter.
Bygget ønskes oppført som passivhus i massivtre, men pris bes gitt for 2 alternativer:
1) Massivtrehus med innvendig min. 40% synlig massivtre, TEK 17.
2) Konvensjonelt bygg med bæresystem i betong/betongelementer og/eller stål, TEK 17.
Grunnflate ca. 1800m2, fire etasjer, totalt ca. 6570m2.
1.etasje: Legesenter, Storkjøkken, Kafe, fellesarealer.
2.etasje: 2 avdelinger med henholdsvis 10 og 12 beboerrom, betjeningsarealer og fellesarealer.
3.etasje: 2 avdelinger med henholdsvis 10 og 12 beboerrom, betjeningsarealer og fellesarealer.
4.etasje: Pårørende rom, 1 leilighet, 8 omsorgsleiligheter.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 144000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 02.04.2018  /  Slutt: 02.11.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Min. 2 referansprosjekter fra tilsvarende prosjekter i omfang og pris. Her vektlegges erfaring fra omsorgssenter/sykehjem høyere enn øvrige bygg, men det er ingen betingelse med erfaring fra omsorgssenter/sykehjem.
Min. 1 referanseprosjekt i massivtre eller at tilbyder bekrefter samarbeidsavtale med firma som har erfaring med prosjektering og/eller utførelse av massivtrehus.
Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragenes verdi, størrelse, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det må leveres ESPD skjema og forpliktelseserklæring også fra underleverandører/samarbeidspartnere.
Dersom det melder seg flere enn 5 leverandører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgiver rangere leverandørene etter følgende utvelgelseskriterie:
3 referanseprosjekter 100%.
Det vurderes i hvilken grad de beskrevne sammenlignbare 3 oppdragene er relevante for denne anskaffelsen. Rangering fra 1-6, hvor 1 er lavest score.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1. BIM i utførelsesfasen
2. BIM FDV
3. Prosjekthotell
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Byggherre ønsker passivhus i massivtre.
Vedlagte tegninger er godkjent av brukergrupper.
Vedlagte beskrivelse og tegninger er utarbeidet for bæresystem i stål med dekkeelementer i betong. Entreprenør må ivareta omarbeidelse til massivtrehus. Det vil legges ut supplerende dokumentasjon bl.a. brann-notat for massivtrehus.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
Dokumentasjonskrav
Norske selskaper: Firmaattest
Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
Totalentreprenøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling. Dokumentasjonskrav: Skatte- og merverdiattest som ikke mer enn 6 mnd. gammel
Dokumentasjonskrav: Utenlandske totalentreprenører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Ansatte og/eller innleide skal ikke ha dårligere lønns og arbeidsvilkår enn det som følger av landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Dokumentasjonskrav: Egenerklæring om etterlevelse av ILO-konvensjoner
Dokumentasjonskrav: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
Totalentreprenør skal ha ordnede HMS forhold. Dokumentasjonskrav: Utfylt HMS-egenerklæring
Robust organisasjon. Dokumentasjonskrav: Organisasjonskart for totalentreprenør inkludert firmanavn og fagområde for underentreprenører
Totalentreprenør skal være godkjent lærlingebedrift.
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på godkjent lærlinge bedrift.
Bedriften skal være miljøsertifisert . Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon på miljøsertifisering
ESPD skjema skal leveres for alle firma i tilbudet i prekvalifiseringsfasen. Øvrig dokumentasjon må fremlegges på forespørsel fra oppdragsgiver enten i prekvalifiseringsfasen eller ved en eventuell kontrakts-inngåelse.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav: Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.
Krav: Kredittvurdering med resultat god eller bedre
Krav: Bankgaranti / bekreftelse om at bankgaranti vil bli gitt
Krav: Regnskap for tre siste år
Minimumskrav:  
Minimumskrav i prekvalifisering er ESPD skjema. Øvrig dokumentasjon må fremlegges på forespørsel fra oppdragsgiver enten i prekvalifiseringsfasen eller ved en eventuell kontrakts-inngåelse.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Viser til punkt for prekvalifisering og kriterier for prekvalifisering. Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag.
Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, størrelse, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.)
Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. Ved dokumentasjon av personell i annet firma, må det fremlegges forpliktelseserklæring.
Det kreves tilfredsstillende kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Dokumentasjonskrav: Orientering om tilbyders tekniske og faglige kapasitet
Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem – ISO9001 eller tilsvarende. Dokumentasjonskrav: Orientering om Totalentreprenørens kvalitetssikringssystem
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

NS 8407 vil være gjeldende kontraktsvilkår med de endringer/tillegg som fremkommer i Bok 0.
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 233-425703
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  20.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 30.01.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det tas forbehold om godkjenning av bygget i Husbanken.
Det tas forbehold om bortfall av planlagt finansiering eller manglende politisk godkjenning.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) www.kofa.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Karenstid 10 dager etter mottatt meddelelse om prekvalifisering og etter mottatt tildeling av kontrakt.
Gjelder for klage til oppdragsgiver.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system