Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lørenskog kommune
842 566 142
Hasselveien 6
Lørenskog
1471
NO
Kontaktperson: Stine Brun
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.lorenskog.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afivrrkwxy&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av rammeavtale for nettbasert dagligvarehandel
Referansenummer:  17/32
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

15000000  -  Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og relaterte produkter
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å inngå en rammeavtale med én leverandør som skal dekke oppdragsgivers behov for nettbasert dagligvarehandel. Avtalen er rettet mot de tjenestestedene som bestiller mat med små forpakninger, krever rask levering, ikke har lagringskapasitet og bruker dagligvarebutikken i nærområdet for kjøp i dag. Avtalen er i stor grad rettet mot skoler og barnehager, men det er også mulig for alle andre tjenenesteområder /tjenestesteder i kommunene å bruke avtalen.
Avtale og avtaleperiode
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå rammeavtale med én leverandør for nettbasert dagligvarehandel. Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt. Kontraktens varighet er på 2 år med opsjon på automatisk forlengelse 1+1 år. Avtalen kan bli på totalt 4 år ved utløsing av full opsjon.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 50000000  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

15200000  -  Tilberedt og konservert fisk
15300000  -  Frukt, grønnsaker og lignende produkter
15330000  -  Bearbeidede frukt og grønnsaker
15500000  -  Meieriprodukter
15600000  -  Kornprodukter, stivelser og stivelsesprodukter
15610000  -  Kornprodukter
15810000  -  Brødprodukter, fersk bakverk og kaker
15980000  -  Alkoholfrie drikkevarer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å inngå en rammeavtale med én leverandør som skal dekke oppdragsgivers behov for nettbasert dagligvarehandel. Avtalen er rettet mot de tjenestestedene som bestiller mat med små forpakninger, krever rask levering, ikke har lagringskapasitet og bruker dagligvarebutikken i nærområdet for kjøp i dag. Avtalen er i stor grad rettet mot skoler og barnehager, men det er også mulig for alle andre tjenenesteområder /tjenestesteder i kommunene å bruke avtalen.
Avtale og avtaleperiode
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå rammeavtale med én leverandør for nettbasert dagligvarehandel. Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt. Kontraktens varighet er på 2 år med opsjon på automatisk forlengelse 1+1 år. Avtalen kan bli på totalt 4 år ved utløsing av full opsjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Miljø  /  Vekting:  20
Pris  -  Vekting:  80
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 50000000  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.12)

Informasjon om elektroniske kataloger

Tilbud må inngis i form av en elektronisk katalog eller omfatte en elektronisk katalog
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Krav: Leverandøren skal ha tilstrekkelig
økonomisk og finansiell kapasitet til
å kunne utføre kontrakten.
Kredittverdighet uten krav til
sikkerhetsstillelse vil være
tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
Dokumentasjon: Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall.
Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har
konsesjon til å drive slik virksomhet.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Gjennomføringsevne: Det kreves at
leverandøren har en organisasjon
som har kapasitet til å gjennomføre
i henhold til kontrakten
Dokumentasjon: En kort beskrivelse av leverandørens organisasjon herunder tekniske
personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse
av kontrakten, enten de tilhører foretaket eller ikke. 
En kort beskrivelse av hvordan leverandøren skal gjennomføre og løse
oppdraget.
krav:Kvalitetssikringssystem: Det kreves
et godt og velfungrende
kvalitetssikringssystem for de
ytelser som skal leveres. 
I begrepet kvalitetsstyringssystem
ligger det at leverandøren har en
bevissthet rundt eksempelvis
kvalitetsmål, planlegging, sikring,
avvikshåndtering og
kvalitetsforbedring.
Dokumentasjon: Opplysninger og dokumentasjon som viser  leverandørens
kvalitetsstyringssystem. Dette kan for eksempel være en
innholdsfortegnelse.
Krav: Miljøledelsessystem: Det kreves
systemer og rutiner som sikrer lav
miljøbelastning ved utførelse av
leveransen. 
Dokumentasjon:
Opplysninger og dokumentasjon som viser  leverandørens
miljøledelsessystem, herunder transport og returordning for embalasje.
Dette kan for eksempel være en innholdsfortegnelse.
Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller
miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001, Miljøfyrtårn, Grønt Punkt
eller tilsvarende, eller tilsvarende 3. parts verifiserte systemer, skal gyldig
sertifikat, samt kopi av relevante rutiner fremlegges.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Det stilles kontraktskrav for etisk handel/fairtrade, og for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Se konkurransegrunnlag med vedlegg for mer informasjon.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  23.06.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  22.09.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  23.06.2017
Lokal tid:  13:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afivrrkwxy
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Lørenskog Kommune
Akershus
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

26.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system