Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Intensjonskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bane NOR SF
917 082 308
Stortorvet 7
Oslo
0155
NO
Kontaktperson: Peder Stendebakken
Telefon: +47 22450000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.banenor.no

I.6)

Hovedaktivitet

Annet:  Drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Supportavtale for IP/MPLS transmisjonsnett
Referansenummer:  201722420
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72315100  -  Support av datanettverk
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bane NOR SF har intensjon om å inngå avtale om 3. linje support (såkalt TAC 3) for utstyr levert av Alcatel-Lucent til Bane NORs IP/MPLS baserte transmisjonsnett.
Oppgitt totalsum inkluderer alle estimerte kostnader i seks år.
Tilbydere som har spørsmål knyttet til leveransen bes henvende seg til Per Magne Olsen i Bane NOR på e-post Per.Magne.Olsen@banenor.no med kopi til steped@banenor.no.
Kontrakt vil tidligst bli inngått 10 dager etter at denne kunngjøring er foretatt.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

32400000  -  Nettverk
32412000  -  Kommunikasjonsnettverk
32412100  -  Telekommunikasjonsnettverk
32420000  -  Nettverksutstyr
32424000  -  Nettverksinfrastruktur
32425000  -  Nettverksstyresystem
32428000  -  Oppgradering av nettverk
32523000  -  Telekommunikasjonsanlegg
32524000  -  Telekommunikasjonssystem
48219000  -  Diverse nettverksprogramvare
50312300  -  Vedlikehold og reparasjon av utstyr til datanettverk
50332000  -  Vedlikehold av telekommunikasjonsinfrastruktur
64200000  -  Telekommunikasjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Avtale om 3. linje support (såkalt TAC 3) for utstyr levert av Alcatel-Lucent til Bane NORs IP/MPLS baserte transmisjonsnett. Dette er tilgjengelighet på dyp systemekspertise i fall det skulle oppstå problemer som gjør at nettet faller ut og togfremføringen rammes. Avtalen omfatter nødvendige programvareoppdateringer av kretskort og managementsystem.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Avtalen har en varighet på seks år med opsjon på forlengelse ett år av gangen inntil Bane NORs behov opphører
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Jernbaneverket (fra 01.01.17, Bane NOR SF) og Alcatel-Lucent Norway AS inngikk etter konkurranse i desember 2009 en avtale om leveranse av «….nettelementer og tjenester for Bane NORs teleinfrastruktur». Leveransen medførte en etablering av det som teknisk sett omtales som et IP/MPLS - basert transmisjonsnett. Transmisjonsnettet benyttes i Bane NOR som en bærer av viktige tjenester for togframføring. Dette inkluderer blant annet overføring av GSM-R, signaltjenester og samtlige kundeinformasjonstjenester.
I samme anskaffelse ble det inngått en supportavtale om såkalt 3.-linje support (TAC 3) og regelmessig oppgradering av programvare for feil/mangler og ny funksjonalitet med samme leverandør. Denne systemstøtteavtalen ble inngått med avtalevarighet på 7 år, uten at ytterliggere forlengelse ble presisert i form av opsjon.
Bane NOR utfører selv 1. og 2.-linje support (kundehenvendelser og daglig drift av teleinfrastrukturen). Tilsvarende implementeres nye noder og endringer i nettstruktur. Systemstøtteavtalen omfatter således kun 3. linje support (såkalt TAC 3). Dette er tilgjengelighet på dyp systemekspertise i fall det skulle oppstå problemer som gjør at nettet faller ut og togfremføringen rammes. Avtalen omfatter nødvendige programvareoppdateringer av kretskort og managementsystem.
I prinsippet fremstår systemene som standardiserte, men når en kommer til selve realiseringen av funksjonalitet i et IP/MPLS-nett stopper standardiseringen. En konsekvens er at noder og managementsystem for maskinvare som leveres i slike systemer ikke er kompatible med utstyr fra andre leverandører, og omvendt. De ulike utstyrsnodene og systemløsningene opereres/styres av proprietær programvare, samtidig som selve nodene styres sentralt av en såkalt elementmanager. Den proprietære programvaren og den manglende standardiseringen fører til at maskinvare og programvare knyttes til en og samme leverandør og deres løsninger og kildekode.
Selve utstyret og spesielt programvaren oppgraderes normalt 2-4 ganger i året. Disse oppgraderingene består i blant annet feiloppretting og sikkerhetsoppdateringer.
Det er dermed Bane NOR sin vurdering at det er hjemmel til å inngå kontrakt med Alcatel-Lucent Norway AS uten forutgående konkurranse i medhold av forsyningsforskriften § 9-3 bokstav b nr. 2 «konkurranse er umulig av tekniske årsaker».
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktstildeling

V.2)

Kontraktstildeling

V.2.1)

Dato for kontraktstildeling

20.07.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Alcatel-Lucent Norway AS
Fornebu
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

[AwardedSmeContractConess] : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens/konsesjonskontraktens verdi (ekskl. MVA) ( Kan publiseres? ja )

Kontraktens/delkontraktens/ konsesjonskontraktens totalverdi:  6500000.00  EUR

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Frist for å klage er 10 dager etter at denne kunngjøring er foretatt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Bane NOR SF
Postboks 4350
Hamar
2308
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Frist for å klage er 10 dager etter at denne kunngjøring er foretatt
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system