Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Miljødirektoratet
999 601 391
Brattørkaia 15B
Trondheim
7010
NO
Kontaktperson: Susanne Kristin Hanssen
Telefon: +47 90742738
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.miljodir.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196178&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Miljøvern

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kunnskaps- og utredningsprosjekter ulv
Referansenummer:  2017/6590
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

77510000  -  Forvaltning av viltbestand
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er forbedret kunnskap for å redusere konfliktnivået knyttet til ulveforvaltningen. Økt kunnskap er en sentral del av forvaltningens konfliktdempende arbeid innenfor rovviltforvaltningen, og prosjektene skal bidra til å tette kunnskapshull der konfliktene oppleves som særlig høye. Miljødirektoratet har valgt å utlyse fem ulike deloppdrag innen ulike tema hvor det er behov for ytterligere kunnskap. Det vil være anledning til å gi tilbud på en eller flere deloppdrag. Leveranser i de ulike deloppdragene vil være i form av rapporter til Miljødirektoratet. Antall deloppdrag er opplistet under, og deloppdragenes omfang er indikert med en økonomisk ramme. Den økonomiske rammen er veiledende og vil kunne refordeles på bakgrunn av innkomne tilbud.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Kunnskap om elgforvaltning i forhold til ulvens predasjon på elg
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90710000  -  Miljøforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bestandene av elg, hjort og rådyr i Norge har økt kraftig siden 1970-årene, og det høstes årlig ca. 100 000 dyr hvert år. Store bestander gir imidlertid utfordringer i form av beiteskader på skog og innmark. Hjorteviltstammene i Norge forvaltes kommunalt og i henhold til flerårige bestandsplaner med mål for bestandsutviklingen og årlig avskyting. Det er behov for økt kunnskap om effekten av elgforvaltningsstrategier, planmessig utskyting, fellingskvoter og felt elg sammenliknet med effekten av ulvens predasjon på elg i de samme områdene i et historisk perspektiv. Delprosjektet skal belyse konsekvensene av forvaltningen av elgstammene innenfor ulvesonen i Hedmark og tilsvarende ulveområder i Sverige, eksempelvis Värmland, og sammenlikne dette med utviklingen utenfor ulveområder i Norge og Sverige fra siste del av 90-tallet og til i dag, altså elgbestander med og uten ulv. Dette må også sees i sammenheng med tilsvarende historiske skogbruksstrategier og skadeutvikling/ elgbeiteskader.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 20.11.2017  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ulv og hund
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90710000  -  Miljøforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delprosjektet skal bidra med mer kunnskap om skader på hund i ulveområder, inkludert bruk av jakthund i områder med ulv. Formålet er å få inn kunnskap om mønstre i ulveangrep på hunder i Skandinavia, og hvilke faktorer som kan bidra til å forklare skader på hund. Undersøkelsen skal også inkludere blant annet hundeieres oppfatninger og kunnskap om ulv, tilpasning i hundebruk, for eksempel hunder i bånd, jakt med bruk av bånd eller bruk av sikkerhetsvest og liknende.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 20.11.2017  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Beitebruk i ulvesonen
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90710000  -  Miljøforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Flere ulike mekanismer påvirker og styrer utvikling i beitebruk og fordeling av beitebruk. Innenfor ulvesonen er stabil forekomst av ulv en viktig faktor som har hatt, og kan fortsatt ha, betydning for beitebruken i området. Det legges til grunn at en retrospektiv gjennomgang av endringer i beitebruken i perioden 1998-2018 innenfor ulvesonen kan gi vesentlig informasjon om hvilken rolle etablering og økt forekomst av ulv i ulvesonen har i forhold til andre påvirkningsfaktorer med betydning for beitebruken. Analysen kan også inkludere forekomst av andre rovviltarter, men skal ha hovedfokus
på den rolle ulven har. Både direkte og indirekte påvirkning omfattes. Analysen skal videre belyse samfunnsmessige konsekvenser av endringer i eller omfordeling av beitebruken, herunder betydning for bosettingsmønster, driftsforhold i landbruket, dyrevelferd, påvirkning av naturmangfold m.m. Sammenlignende analyser med utviklingstrekk i beitebruk fra områder med ingen eller liten rovviltforekomst er ønskelig. Analysen må inneholde en sammenstilling av hvilke faktorer som har vært avgjørende der brukere innenfor ulvesonen har lagt ned beitebruk eller endret beitebruk, herunder praktiske, økonomiske og politiske.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 20.11.2017  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og menneskelig aktivitet
Delkontrakt nr.:  4
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90710000  -  Miljøforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Etter rovviltartenes tilbakekomst i Europa og andre steder i verden er det kjent at artene i større grad opptrer i tett befolkede områder og i landskap som er kraftig endret, oppstykket og utnyttet av mennesker. Ulven lever i et slikt landskap. Formålet med dette deloppdraget er å kartlegge hvordan ulver i Skandinavia bruker ulike deler av sitt revir i forhold til menneskelig bosetting og aktivitet, med eksempel fra et eller flere utvalgte revir. Analysen skal inkludere aktuelle faktorer som påvirker ulvenes valg av habitat/revir, samt bruken av reviret, ut fra eksempelvis flokkstørrelse, alder, mattilgang, predasjon, årstid, snøforhold, infrastruktur og liknende. De ulike faktorers betydning, også utvandrende ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting, aktivitet eller infrastruktur skal inkluderes i analysen. Det at mennesker og ulv bruker samme områder kan være konfliktfylt, og det er ofte ulike oppfatninger av ulvers adferd når det oppstår kontakt mellom ulv og mennesker. Analysen skal gi en vurdering og en beskrivelse av ulvers adferd basert på nærhet til mennesker, herunder hva som er nære ulver? Dette inkluderer blant annet årstidsvariasjoner og døgnvariasjoner av ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og aktivitet. Finnes det mønstre som kan forklare hva kan anses som normal atferd, og tilsvarende hva er unormal atferd? Hvordan reagerer ulver på møter med mennesker? Tilsvarende er det ønskelig å få svar på om innsamlet data kan avdekke om avkom av nære ulver også beveger seg nær mennesker?
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 3000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 20.11.2017  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelse av ulv
Delkontrakt nr.:  5
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90710000  -  Miljøforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det er gjennomført flere holdningsundersøkelser om store rovdyr som har gitt informasjon om generelle holdninger og forskjell mellom holdninger i bynære områder og i rurale områder. Dette delprosjektet skal gi økt kunnskap om befolkningens generelle holdning til ulv, i og utenfor ulveområder i Norge, herunder opplevelse av ulv, kunnskap om ulv og ulveforvaltning, og opplevelse av frykt/uro for ulv.
Analysen skal videre kartlegge opplevelser av ulvemøter generelt og tilfeller av frykt i områder med ulverevir. Formålet skal være å identifisere årsakene til uro og frykt for ulv i Skandinavia, både på individnivå og som et kollektivt fenomen for å få bedre kunnskap og utvikle tiltak som kan bidra til å redusere frykt/bedre mestring. Hvilke faktorer hos indididuelle mennesker og faktorer i fysiske og sosiale miljø forklarer opplevelse av frykt/uro for ulv?
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 20.11.2017  /  Slutt: 01.11.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 132-271273
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  02.11.2017
Lokal tid:  15:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.12.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  02.11.2017
Lokal tid:  15:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Miljødirektoratet
Trondheim
7010
NO
Internettadresse: (URL) www.miljodir.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

17.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system