Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ringerike Kommune
940100925
Osloveien 1 Rådhuset
HØNEFOSS
3511
NO
Kontaktperson: Stein Egil Sæter
Telefon: +47 93259585
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/73436197.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Tyristrand kirke, nytt stasjonært slukke- og varslingsanlegg - Ny konkurranse
Referansenummer:  2017/1223
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tyristrand kirke er et kirkebygg oppført i tre fra 1857,og står på Riksantikvarens liste over verneverdige kirkebygg.
Det skal etableres en komplett løsning for sikring motbrann. Dette innebærer utvendig og innvendig slukkeløsning ved bruk av sprinkleranlegg. Løsningen skal etableres med nytt anlegg for deteksjon, varsling og evakuering.Varslingsanlegget skal være tilknyttet Ringerike brann- og redningstjeneste.
Prosjektets oppstart er satt til 13. nov 2017 og skal være avsluttet til 1. mars 2018
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407 Alminneligekontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de korreksjoner som fremgår avdel II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45312100  -  Installasjon av brannalarmsystem
45332200  -  VA-installasjoner
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Holleiaveien 1, 3533 Tyristrand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet omfatter brannsikring av Gnr 244 Bnr 128 Tyristrand kirke, hjemmehørende i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Ringerike kirkelige fellesråd planlegger å anlegge et komplett brannsikringsanlegg, innbefattende innvendig og utvendig slukkeløsning og installasjon av et komplett brannvarslings- og ledelysanlegg.
Tyristrand kirke er en langkirke bygget i 1857, og er sognekirke i tettstedet Tyristrand i Ringerike kommune. Kirken er utført i tre. Kirken har 400 plasser.
Kirken består av et skip. I tillegg er det et galleri med orgel bakerst i skipet. Over skipet er det et loft. Videre har kirken et kor med to tilhørende sakristi, et på hver side av koret. Kirken har våpenhus og tårn i inngangspartiet, med toalettrom på den ene siden og dåpssakristi på motsatt side.
Anslått utrykningstid for brannvesenet er angitt til 15 minutter.
Tyristrand kirke står på riksantikvarens liste over listeførte kirker, og alt arbeid i Tyristrand kirke skal koordineres og avklares med Riksantikvaren.Beskrivelsene for de tekniske arbeidene er bygd opp somfunksjonsbeskrivelser hvor entreprenøren har prosjekteringsansvar. Detteinnebærer at entreprenøren har ansvaret for alle mengder og å ha satt seg inn ieksisterende forhold.
Entreprenøren skal gi tilbud, og levere et komplett anleggsom dekker alle funksjonskrav og ytelseskrav i denne beskrivelsen, samtgjeldende norske forskrifter, standarder og normer. Tilbudet skal gis på basisav denne beskrivelsen, samt tilbudsbefaring.
Entreprenøren skal forestå alle nødvendige anmeldelser avderes anlegg til offentlige myndighet, samtlige gebyrer skal være inkludert.
Anleggene skal tilfredsstille alle relevante krav i NS3420.
Installasjonene skal utføres med god håndverksfagligeutførelse for å oppnå gode funksjoner.
Denne beskrivelsen med tilhørende tegninger er kunorienterende for entreprenøren. Ansvaret for komplett prosjektering medutarbeidelse av nødvendige arbeidstegninger pålegges entreprenøren.
Tiltaket skal godkjennes av kirkeligemyndigheter/Riksantikvaren før bestilling.
Entreprenøren skal ivareta funksjonen som ansvarlig søkeri henhold til plan- og bygningsloven.
Samtlige anleggsdeler og komponenter skal prøves føroverlevering, samtlige prøve- og måleprotokoller skal fremlegges føroverlevering.
Installasjonene skal leveres komplette og funksjonsdyktigei henhold til gjeldende lover og forskrifter - ferdig kvalitetssikret -innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, ogfunksjonsprøving, uttesting, innregulering, ferdig merket og dokumentert.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 13.11.2017  /  Slutt: 01.03.2018
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Forsinkelser grunnet vernemessige hensyn vil kunne medføre kontraktsforlengelse.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-770853
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  16.10.2017
Lokal tid:  12:15

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Ringerike Kirkelige fellesråd
Storgata 10
Hønefoss
3510
NO
Telefon: +47 41649292

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

12.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system