Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stange kommune
970169717
Storgata 45
STANGE
2336
NO
Kontaktperson: Anna Wang Mikkelsen
Telefon: +47 62562000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.stange.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/92862803.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

18/3048 VA Sanering Tallholen
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Stange kommune, Kommunalteknikk, innbyr godkjente entreprenører i tiltaksklasse 2 til å gi tilbud på arbeider i forbindelse med prosjektet "VA Sanering Tallholen i Romedal".
Det skal saneres ca. 750m spillvannsledning som skal ligge i terreng og ca. 350m vann-, spillvanns- og overvannsledninger som skal ligge i kommunale veg på Tallholen.
Vegene skal gjenoppbygges snarest etter at rør er lagt og grøft gjenfylt, slik at beboere i området berøres minst mulig.  Det anlegges provisorisk kjøreveger. Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid er adkomst for utrykningskjøretøy, renovasjon og post til alle boliger, uten lengre gå avstand, og at beboere det aller meste av tiden kan kjøre til egen parkeringsplass.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 12000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45112100  -  Grøftegraving
45233142  -  Reparasjon av veier
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Ledningsnettet i Tallholen består av VL 100 SJ, OV 200 BET og SP160-200 PVC i øvre del av Tallholen. Nedre delen består av SP 160-200 PVC. Anleggsår er antatt fra 1970-80 på hele strekket. Sanering medfører 2 stk kryssinger av FV231, som skal utføres med boring.
Spillvannsledning som går i terreng har mye svanker, deformasjon, innlekking pga. sprekker og løse pakninger. Eksisterende spillvannsledning går også langs med en bekk i deler av strekket. Dårlig tilstand på kummer som medfører mye innlekking av grunnvann.
VA-grøften utføres med frigravde grøfter i henhold til forskrift om graving. Grøftekasser må stedvis påregnes. Grunnundersøkelser viser at det er faste masser i området. Langs med bekkeløpet var det påvist et tynt lag med leirig silt som blir fort oppløst i kontakt med vann.  Det ble i den sammenheng tatt ut miljøprøver som viser at massene er moderat forurenset (tilstandsklassen 3) for arsen. Det er utarbeidet tiltaksplan for forurenset masser, som skal følges.
Det må utføres supplerende prøvegravninger i forkant av gravearbeidene. Prøvegravning i profil 275 skal utføres ved oppstart for å bekrefte nivå til fjell og jordprofil. Ved påvisning av bløt sensitiv leire må ansvarlig geotekniker kontaktes.
Nivået for vannspeilet i området må observeres i det flate partiet av traséen, profil 1050-750. Dette kan ha betydning for valg av framgangsmåte ved anleggsarbeidene i grøfta, samt etablering av en ekstra leirpropp. Geoteknisk rapport skal følges.
Nye kummer skal leveres og monteres og de sluk som er i dårlig forfatning eller enkle å skifte ut, skal også skiftes ut, etter avtale. Slukledninger i PP til overvannskummer medtas.
Stikkledninger fra boliger på begge sider skal tilkobles nye ledninger. Nye stoppekraner for vann skal monteres i gjerdelinja/tomtegrensa. De huseierne som ikke har bestilt sanering av sine stikkledninger videre må få video- kontrollert stikkledningen, og entreprenøren utfører dette arbeidet fra grøfta når denne er åpnet. Resultat fra TV-kontroll leveres byggherren snarest mulig etter at dette er kjørt.
Boligene skal ha drenskummer for overvann. Denne, sammen med stikkledninger inne på tomtene, er huseiers ansvar og omfattes ikke av anbudet.
Entreprenøren skal gi huseierne pris på ny stikkledning fra grense og inn til hus, og inkludere drenskum, dersom dette ikke er bygd tidligere.
Det skal i forbindelse med alle vegkryss legges ned trekkerør for kabler.
I tillegg antas at det blir aktuelt for kabeletatene å legge kabler/trekkerør/-kummer i vegtrau.
Riggplass kan ordnes på østsiden av fylkesveg hvor spillvannsledning skal krysse.
Brakkerigg kan vurderes inne på boligområdet, ved kum S11.
Prosjektet er nærmere spesifisert i del II Kontraktsgrunnlaget.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Lavest pris - 100%
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 12000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 03.12.2018  /  Slutt: 01.08.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  02.11.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.10.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system