Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Grimstad kommune
864 964 702
Postboks 123
GRIMSTAD
4891
NO
Kontaktperson: Øyvind Takle
Telefon: +47 37250406
NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Grimstad
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.grimstad.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161483
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kjøp av hjulgravemaskin
Referansenummer:  2018/2979
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

43261000  -  Gravemaskiner
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelse av hjulgravemaskin på de kontrakts- og avtalevilkår som fremkommer av det vedlagte konkurransegrunnlaget (konkurranse- og avtalevilkår).
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

43200000  -  Jordflyttings- og gravemaskiner samt tilhørende deler
43260000  -  Gravemaskiner og lastemaskiner samt gruvemaskiner
43262100  -  Mekaniske gravemaskiner
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Grimstad
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Grimstad kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av hjulgravemaskin på de vilkår som fremkommer av vedlagte konkurransegrunnlag (konkurranse- og avtalevilkår).
Denne spesifikasjonen inneholder de funksjonskrav som er satt til ny hjulgravemaskin til Grimstad kommune. Hovedoppgavene er graving i trange gateløp og øvrige kommunale arealer. Hjulgravemaskinen er et arbeidsredskap for mannskapene i Grimstad kommune,
ved enhet for kommunalteknikk. Spesifikasjonen reflekterer oppdragsgivers behov for å tilstrebe tekniske gode løsninger hva funksjon, service og betjening angår.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 12
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Se vedlagte konkurransegrunnlag, A.1.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tildeling av kontrakt, tildelingskriterienes vekting:
Funksjonalitet: 40 %
Pris: 30 %
Leveringstid: 20 %
Service: 10 %
Nærmere informasjon om betydningen av tildelingskriteriene er spesifisert i
konkurransedokumentene.
Oppdragsgiver vil velge tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet, jf.
anskaffelsesforskriften § 18-1, litra c.
Nasjonale regler, se: www.lovdata.no

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Betaling av offentlig skatt- og avgifter: Skatt- og merverdiattest uten vesentlige restanser.
Lovlig registrert foretak - firmaattest fra foretaksregister.
Se ellers konkurransegrunnlag C.1, C2, C3 og C4
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell evne til å gjennomføre kontrakten.
Oppdragsgiver vil gjennomføre en analyse av hver tilbyders finansielle og økonomiske stilling.
Oppdragsgiver benytter analyseverktøyet www.bisnode.no. Decision Score beregner
sannsynligheten for uerholdelighet slik som; konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og eventuell
akkord på et foretak 12 måneder frem i tid.
Tilbydere som ikke tilfredsstiller minstekravet vil kunne bli avvist fra konkurransen.
Minimumskrav:
Minstekrav: Tilbyder skal være kredittverdig og minimum oppnå nivå «Decision Score 3» i
oppdragsgivers analyseverktøy www.bisnode.no.
Se ellers konkurransegrunnlag C.1, C2, C3 og C4
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlag C.1, C2, C3 og C4
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Tilbyder skal ha tilstrekkelig erfaring fra lignende leveranser. Informasjon om de mest relevante oppdrag tilbyder har eller har hatt i løpet av de siste 3 år, herunder leveransens verdi, tidspunkt, mottagere, og kontaktperson. Beskrivelse av foretakets tekniske ressurser og de kvalitetsmetoder som benyttes.
Tilbyder skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring og internkontroll. Tilbyder skal fremlegge dokumentasjon på at tilbyder har systemer som tilfredsstiller gjeldende lov- og forskrift for Leverandørens nåværende virksomhet, herunder internkontroll.
Se ellers konkurransegrunnlag C.1, C2, C3 og C4
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlag C.1, C2, C3 og C4
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se vedlagte konkurransegrunnlag (konkurranse- og avtalevilkår).

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  25.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  25.06.2018
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Grimstad rådhus
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning.

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Grimstad kommune
Postboks 123
4891
NO

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
KOFA, Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
E-post: post@kofa.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Alle tilbyderne vil motta en skriftlig meddelelse om tildelingsbeslutningen og karenstid. Kontrakt vil
bli inngått etter karenstiden er utløpt. Eventuelle klager vil bli besvart av saksbehandler hos
Grimstad kommune før kontraktssignering.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system