Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
974 761 424
Postboks 8129 Dep
Oslo
0032
NO
Kontaktperson: Sebastian Lervik
Telefon: +47 91155633
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.dss.dep.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av rammeavtale for formidling av konsulenttjenester innen IKT
Referansenummer:  18/204
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Avdelingen for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) gjennomfører denne anskaffelsen på vegne av avdelingen for digitale tjenester ("DT"). DT drifter sentrale IKT-systemer for 11 departementer og DSS som er på felles IKT-plattform, i tillegg til lokale systemer internt i DSS. IKT-systemene omfatter blant annet nettverk, telefoni, databaser og applikasjoner.
DT skal inngå en rammeavtale med én leverandør om formidling av konsulenttjenester innenfor følgende IKT-fagområder:
• Tjenesteutvikling, videreutvikling og forvaltning
• Tekniske-, funksjonelle- og strategiske rådgivningstjenester
• IKT-drift og infrastruktur
• Prosjekt-, endrings-, test- og innføringsledelse
• IKT-Sikkerhet
Formålet med anskaffelsen er å etablere én rammeavtale som dekker DSS og departementsfellesskapets behov for konsulenttjenester innenfor de angitte IKT-fagområdene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  140000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72100000  -  Rådgivning vedrørende maskinvare
72110000  -  Rådgivning vedrørende valg av maskinvare
72120000  -  Rådgivning vedrørende reetablering i tilfeller av maskinvarekatastrofer
72130000  -  Rådgivning vedrørende planleggingsarbeid av databehandlingsanlegg
72140000  -  Rådgivning vedrørende leveranseprøving av maskinvare
72200000  -  Programmering av software og rådgivning
72210000  -  Programmering i forbindelse med programvarepakker
72211000  -  Programmering i forbindelse med systemer og brukerprogrammer
72212000  -  Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer
72220000  -  Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
72221000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forretningsanalyser
72222000  -  Informasjonssystemer eller teknologistrategisk gjennomsyn- og planleggingstjenester
72222100  -  Informasjonssystemer eller -teknologistrategisk gjennomsyn
72222200  -  Informasjonssystemer eller -teknologiplanleggstjenester
72222300  -  IT-tjenester
72223000  -  Gjennomgang av behov for informasjonsteknologi
72224000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med prosjektstyring
72224100  -  Planleggingsarbeid av implementering av et system
72224200  -  Planleggingsarbeid av kvalitetssikring av systemer
72225000  -  Vurdering og gjennomgang av systemkvalitetssikring
72226000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med akseptanstest for basisprogrammer
72227000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av programvare
72228000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av maskinvare
72230000  -  Utvikling av kundespesifisert programvare
72232000  -  Utvikling av programvare til transaksjonsbehandling og kundetilpasset programvare
72240000  -  Systemanalyse og programmering
72241000  -  Spesifikasjon av kritiske konstruksjonsmål
72242000  -  Konstruksjonsmodellering
72243000  -  Programmeringstjenester
72244000  -  Utvikling av prototyper
72245000  -  Analyse og programmering av kontraktsystem
72246000  -  Systemrådgivning
72250000  -  System- og støttetjenester
72251000  -  Gjenopprettingstjenester av data etter ødeleggelser
72252000  -  Edb-arkivering
72253000  -  Help-desk og støttetjenester
72253100  -  Help-desk-tjenester
72253200  -  Systemsupport
72254000  -  Programvaretesting
72254100  -  Systemtesting
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72261000  -  Programvaresupport
72262000  -  Programvareutvikling
72263000  -  Implementering av programvare
72264000  -  Reproduksjon av programvare
72265000  -  Konfigurering av programvare
72266000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare
72400000  -  Internett tjenester
72420000  -  Internettutviklingsstjenester
72421000  -  Utviklingstjenester relatert til inter- eller intranettklientapplikasjoner
72422000  -  Utviklingstjenester relatert til inter- eller intranettserverapplikasjoner
72500000  -  Datamaskinrelaterte tjenester
72510000  -  Datamaskinrelaterte driftstjenester
72511000  -  Tjenester i forbindelse med nettverksadministrasjon
72512000  -  Dokumenthåndteringstjenester
72513000  -  Kontorautomatisering
72514000  -  Drift av dataanlegg
72514100  -  Drift av anlegg og datamaskindrift
72514200  -  Drift av anlegg for datasystemutvikling
72710000  -  LAN-tjenester, lokalnett
72720000  -  WAN-tjenester, fjernnett
73220000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

DSS ved avdelingen for digitale tjenester skal inngå en rammeavtale med én leverandør om formidling av konsulenttjenester innenfor følgende IKT-fagområder:
• Tjenesteutvikling, videreutvikling og forvaltning
• Tekniske-, funksjonelle- og strategiske rådgivningstjenester
• IKT-drift og infrastruktur
• Prosjekt-, endrings-, test- og innføringsledelse
• IKT-Sikkerhet
Rammeavtalen er basert på Statens Standardavtale for rammeavtaler (SSA-R).
Tjenesten som konsulentformidleren skal levere til DSS under rammeavtalen er todelt. Leverandøren skal levere en formidlingstjeneste og konsulenttjenester innenfor de angitte IKT-fagområdene.
Konsulentformidlerens oppgave vil være å formidle tilbud på konsulenter til DSS innenfor de angitte IKT-fagområdene. Basert på en kravspesifikasjon som DSS utarbeider for det enkelte avrop, skal konsulentformidleren finne de best kvalifiserte konsulentene tilgjengelig i markedet for det aktuelle avropet og tilby disse til DSS. Konsulentformidleren skal følgelig bistå DSS med å gjennomføre anskaffelsen av konsulenter i markedet.
Konsulenttjenestene vil foregå både som bistand og oppdrag. Ved bistand vil Bistandsavtalen basert på SSA-B benyttes. Ved oppdrag vil Oppdragsavtalen basert på SSA-O benyttes.
Konsulenttjenestene som skal formidles under rammeavtalen kan innebære rådgivning, prosjektledelse, design, utvikling, testing, produksjonssetting, feilretting, problemløsning og drift av ulike IKT-løsninger. Konsulenttjenestene som formidles under rammeavtalen skal dermed utføres i forbindelse med alle faser i livssyklusen til en IKT-løsning. Konsulentene som formidles til DSS må kunne opptre i forskjellige roller, herunder som arkitekt, teknisk arkitekt, løsningsarkitekt, sikkerhetsarkitekt, utvikler, innføringsansvarlig, prosjektleder, teknisk drifter, tester og sikkerhetsspesialist.
Konsulentformidleren skal være ansvarlig avtalepart ovenfor DSS for alle avrop som utføres under rammeavtalen. Konsulentformidleren skal administrere alle forhold knyttet til de enkelte avrop på vegne av DSS, og skal være ansvarlig avtalepart ovenfor konsulenten(ene) som tilbys avropet. Dette innebærer at konsulentformidleren er fullt ut ansvarlig for utførelsen av bistand/oppdrag som om konsulentformidleren selv stod for utførelsen. Konsulenter som formidles under rammeavtalen for utførelse av bistand/oppdrag vil derfor opptre som underleverandør for konsulentformidleren.
Omfanget av rammeavtalen er vanskelig å anslå. Behovet for konsulenttjenester innenfor de angitte IKT-fagområdene vil kunne variere svært mye fra år til år. Dette avhenger av omfanget av reorganiseringer, departementenes oppbygning, DSS' rolle innenfor IKT, sourcing strategier i DSS, bevillinger og hvilke departement som tiltrer avtalen.
Som nevnt i pkt II.1.4 drifter DSS sentrale IKT-systemer og IKT-plattform for 11 departementer. Disse departementene vil derfor trolig ha lite behov for å tiltre rammeavtalen ved siden av DSS. Det er besluttet at alle departementene skal samles på Forsvarsdepartementets IKT-plattform. Kommunal- og moderninseringsdepartementet har derfor startet et prosjekt som blant annet skal samle alle departementene på en felles IKT-plattform. Denne rammeavtalen vil kunne benyttes i forbindelse med dette prosjektet.
Samlet årlig omfang anslås å ligge mellom 45-60 MNOK ekskl.mva. Estimatet er gjort på bakgrunn av forbruk på eksisterende avtaler og er således ikke bindende for DSS.
Rammeavtalen om formidling av konsulenttjenester er ikke eksklusiv. Ved særlige behov kan DSS og departementsfellesskapet etablere egne avtaler innenfor områder som dekkes av denne avtalen.
Rammeavtalen etablerer ikke kjøpsplikt for DSS. Intensjonen er at rammeavtalen skal dekke DSS' og departementsfellesskapets behov for konsulenttjenester innenfor de angitte IKT-fagområdene, men uten at det foreligger kjøpsplikt.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Følgende virksomheter i departementsfellesskapet skal ha opsjon på å knytte seg til hele eller deler av rammeavtalen når som helst i avtale- eller utløst opsjonsperiode på samme vilkår som DSS:
• Arbeids- og sosialdepartementet
• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
• Nærings- og fiskeridepartementet
• Helse- og omsorgsdepartementet
• Klima- og miljødepartementet
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Kulturdepartementet
• Kunnskapsdepartementet
• Landbruks- og matdepartementet
• Olje- og energidepartementet
• Samferdselsdepartementet
• Forsvarsdepartementet
• Finansdepartementet
• Justis- og beredskapsdepartementet
• Utenriksdepartementet inkl. utenriksstasjonene
• Statsministerens kontor
• Regjeringsadvokaten
• NORAD
Det er også opsjon på forlengelser, jf. pkt.II.2.7.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2018/S 085-192579
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2018-071055

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Anskaffelse av rammeavtale for formidling av konsulenttjenester innen IKT

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

10.07.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Bragd Consulting Network
914717930
Dronning Eufemias gate 16
Oslo
0191
NO
Telefon: +47 95521229
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  140000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
OSLO
0032
NO
Telefon: +47 22249090
Internettadresse: (URL) https://dss.dep.no/

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

Oslo tingrett
C.J. Hambros plass
Oslo
0164
NO
Telefon: +47 55193000

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
DSS kommer til å gi minimum 10 dager karens fra tildeling er sendt til kontrakten kan signeres.
VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55193000
E-post: post@knse.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.10.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system