Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

IKON Arkitekt og Ingeniør AS
992 869 631
Industriveien 5
HEIMDAL
7072
NO
Kontaktperson: Marius Hopmark Iversen
Telefon: +47 95129611
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ikon.as

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161416
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
992 869 631
Industriveien 5
HEIMDAL
7072
NO
Kontaktperson: Marius Hopmark Iversen
Telefon: +47 95129611
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.ikon.as

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Totalentreprise: VVA-anlegg Hallset boligfelt
Referansenummer:  0842
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233120  -  Anlegg av vei
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplaner for Hallset boligfelt og Trøbakken skal det nå bygges ut vei-, vann-, spillvann- og overvannsanlegg, kabelgrøfter og veilysanlegg for Hallset boligfelt.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
45232000  -  Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Klæbu
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Klæbu kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kort oppsummert omfatter totalentreprisen følgende anlegg:
Veganlegg:
- SKV1, Trøåsvegen inkl. gang- og sykkelveg, lengde 173m.
- SKV2, adkomstveg Hallset boligfelt inkl. fortau, lengde 108m.
- SGS1, Fjøsmesterstien, lengde 145m.
- Vendehammer for renovasjonskjøretøy, SKV2.
Vann- og avløpsanlegg:
- Felles ledningsgrøft for vann-, spillvanns- og overvannsledninger i veggrunn, lengde 450m.
- Utslippsledning overvann til Sunndalan/Osbekken, lengde 540m.
- Drenssystem for veganlegg.
EL-anlegg:
- Kabelgrøft for høy/lavspent jordkabler (TrønderEnergi)
- Etablering av tomt for nettstasjon (TrønderEnergi)
- Veilysanlegg for SKV1, SKV2 og SGS1.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 5
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Leilighetsblokken Klæbu Panorama skal etter foreliggende planer være innflytningsklar 31.11.18, og fremdriften for utbygging av teknisk infrastruktur for Hallset boligfelt må tilpasses dette. Det skal prioriteres å ferdigstille SKV1 og SKV2 som adkomstvei for beboerne ved Klæbu Panorama innen 31.11.18, frist for ferdigstillelse av øvrige anlegg avtales nærmere.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet, samt besitte nødvendig kompetanse til å gjennomføre utbyggingen. Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende og relevante oppdrag siste 5 år.
Se Del I - Konkurransebeskrivelse kap. 5 for ytterlige informasjon.
Minimumskrav:  Se Del I - Konkurransebeskrivelse kap. 5.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse iht. Forskrift om offentlige anskaffelser (Foa) Del I og II. Dette innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud og oppdragsgiver kan ha dialog med en eller flere tilbydere, jfr. Foa § 9-2 (1) og (3). Dialogen kan gjelde alle sider av tilbudet og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system