Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

RENOVASJON I GRENLAND IKS
913 482 778
Postboks 3046
Skien
3707
NO
Kontaktperson: Anne Berit Steinseth
Telefon: +47 41541504
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://rig.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159263
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mepex Consult AS
968975250
Torvveien 5
Asker
1383
NO
Kontaktperson: Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Telefon: +47 99047556
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://rig.no/

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Miljøvern

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Bunntømte overflatecontainere for hytter og husholdninger i Grenlandsregionen
Referansenummer:  29103/17
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44613700  -  Avfallscontainere
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter innkjøp av komplette bunntømte overflatecontainere for oppsamling av husholdningsavfall fra hytter og husholdninger i Grenlandsregionen samt utkast til serviceavtale.
Oppdraget er delt inn i to delkontrakter, og oppdragsgiver tar sikte på å inngå kontrakt med én leverandør for hver av de to delkontraktene. De to delkontraktene evalueres hver for seg.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 24000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  2
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delkontrakt 1: bunntømte overflatecontainere til samlepunkter for avfall
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44613700  -  Avfallscontainere
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Omfanget av bunntømte overflatecontainere til samlepunkter for avfall er estimert til 190 stk. Ved samlepunktene skal avfallstypene Restavfall, Papir/papp/kartong og glass- og metallemballasje kunne leveres i separate containere. Samlepunktene benyttes av hytter og husholdninger organisert i flerhusstandsløsninger.
De tilbudte containerne skal ha nyttevolum som angitt i Tabell 1.
Volum (l) Godkjent volumintervall (l)
1500 (1300 – 1700)
2000 (1800-2600)
3000 (2700-3600)
4000 (3700-4400)
Tabell 1: Angivelse av containervolum som skal leveres i delkontrakt 1.
De tilbudte containerne skal leveres i to kategorier med følgende betingelser for høyde opp til innkastene:
1. Tillatt høyde opp til innkast større enn 1,2 m for bruk til hytterenovasjon
2. Maksimal tillatt høyde opp til innkast på 1,2 m for bruk til flerhusstansløsninger
Dersom de tilbudte containerne som hovedløsning oppfyller kravet i pkt. 2 over kan disse tilbys i begge kategoriene.
Containere hvor innkastene i originalløsningen tilsvarer kravet i kategori 1, kan modifiseres og tilbys under kategori 2, dersom modifiseringen gir en tilpasset løsning i samsvar med kravet.
Containerne til restavfall og papir/papp/kartong skal kunne leveres med komplett utstyr og system for elektronisk adgangskontroll.
Alle containere skal kunne leveres med komplett utstyr og system for nivåstyrt tømming.
Innkjøpene vil være fordelt over hele kontraktsperioden.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 5500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Forlengelse i 1 + 1 år
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Som opsjon skal Kinshofer Mushroom tømmesystem tilbys som alternativ til en-krok system.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delkontrakt 2: mindre bunnrømte løsninger ~1000 l
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44613700  -  Avfallscontainere
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Estimert omfang av mindre bunntømte løsninger på ~1000 l er 950 stk. Estimatet er usikkert, jf. konkurransegrunnlaget. Containerne skal benyttes til glass- og metallemballasje, og skal plasseres ut som flerhusstandsløsninger som et supplement til den eksisterende avfallsløsningen for de øvrige avfallstypene.
Innkastlukene på containerne skal kunne oppfylle følgende høydekrav:
a. Innkastlukene har en maksimal innkasthøyde på 1,2 m
b. Hvis original innkasthøyde er større enn 1,2 m må løsningen tilpasses med ekstra innkast hvor innkasthøyden er lavere enn 1,2 m. Volumreduksjon som følger av tilpasningen angis. Det vil kun i få tilfeller være aktuelt å bestille beholder uten tilpasningen.
Hovedandelen av leveransen vil ha oppstart i 2019 etter nærmere angivelse fra oppdragsgiver. Det vil kun være aktuelt med bestilling av få enkelte containere før dette.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 18500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Forlengelse i 1 + 1 år
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Som opsjon skal Kinshofer Mushroom tømmesystem tilbys som alternativ til en-krok system.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  20.02.2018
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  15.06.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  20.02.2018
Lokal tid:  14:15
Sted:  
Mepex Consult AS
Torvveien 5
1383 Asker

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nedre Telemark tingrett
Postboks 2624
Skien
3702
NO
Telefon: +47 32211600

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

KOFA
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55193000
E-post: post@kofa.no
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system