Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helse Sør-Øst RHF Avd. Sykehuspartner
991324968
Postboks 3562
3007  Drammen
NO
Kontaktperson: Innkjøp SP
Telefon: +47 32235300
E-post: innkjop-sp@sykehuspartner.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3609
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/114506
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Anskaffelse av PKI-løsning for Helse Sør-Øst

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo

  NUTS-kode
  NORGE
  Kommune:  Oslo
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  De potensielle anvendelsesområdene for PKI (Public Key Infrastructure) i helsetjenesten er mange, og Helse Sør-Øst har utredet behovet for innføring av PKI. Det er utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor som stiller konkrete krav til ulike sikkerhetsnivåer. Disse nivåene er igjen knyttet til ulike tjenester.

  En innføring av PKI i Helse Sør-Øst vil være en forutsetning for å ta i bruk noen viktige tjenesteområder som er planlagt innført de neste årene som eResept, eSykemelding og Nasjonal kjernejournal (KJ). Samtidig vil PKI kunne legge til rette for en rekke andre tjenester som vil øke både sikkerhetsnivået og brukervennligheten til det totale tjenestetilbudet.

  Ahus innførte PKI ved innflytning i nytt sykehus i 2008 og lokale sertifikater brukes i dag til blant annet pålogging på IT-systemer. Sertifikatene kommer på en felles kortløsning fra Buypass som i tillegg blant annet inneholder fysisk identifikasjon, magnetstripe til betaling i kantine og RFID til fysisk adgangskontroll. Ingen andre foretak i regionen har i dag innført PKI.

  Overordnede mål for innføringen er, i prioritert rekkefølge:

  • Sikre en rask og kostnadseffektiv innføring av PKI slik at innføringen av de viktige tjenestene nevnt over ikke blir forsinket

  • Sørge for at dette arbeidet er av en slik kvalitet at det blir en byggekloss for en mer omfattende PKI-løsning slik at andre tjenester kan utvikles og forbedres

  Det er satt følgende forutsetninger for innføringen:

  • Helse Sør-Øst har en etablert PKI infrastruktur med CA, CRL / OCSP under Norsk Helsenett sin paraply som en del av standard plattform for forvaltning av lokale sertifikater. Dette skal derfor ikke være en del av leveransen.

  • Utstedelse av sertifikater skal skje hos Helse Sør-Øst. Leverandøren må derfor kunne tilby LRA.

  • Løsningene som implementeres må tilpasses alle plattformene i Helse Sør-Øst.

  Arbeidet er delt inn i to faser:

  Fase 1 – eResept: Denne fasen vil ha som mål å legge til rette for signering av eResept. Det legger følgende føringer:

  • Alle leger som skal signere eResept må ha personlig kvalifisert sertifikat

  • Alle PCer som er i klinisk bruk av leger må ha nødvendig oppsett

  • PKI må fungere med DIPS versjon 7.1.5. eller nyere

  • Løsningen må være kompatibel med reseptformidleren og de andre aktørene i eResept-kjeden

  Da dette legger til rette for dokumentsignering av leger, vil løsningen også kunne benyttes til eSykemelding når den løsningen kommer.

  Fase 1 vil omfatte 8 av de 10 helseforetakene i Helse Sør-Øst, dvs ikke Ahus og Sykehusapotekene.

  Fase 2 – Videreutvikling av PKI: I fase 2 vil den eksisterende infrastrukturen kunne videreutvikles, skaleres opp og tas i bruk til nye tjenester. Her vil blant annet Nasjonal Kjernejournal være en tjeneste som krever autentisering med PKI. Andre tjenester som PKI legger til rette for er f.eks. pålogging, Follow-me-print, annen dokumentsignering, tilgang på tvers, VPN osv. På Ahus har man i tillegg koblet sertifikatbæreren til fysisk adgangskontroll, tøyuthenting, kantinebetaling o.a.

  I denne fasen kan det bli aktuelt å inkludere andre HF og stiftelser.

  eResept

  E-resept er et viktig bidrag til å nå målene om økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk. Løsningen er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. E-resept reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler. Feilmedisinering resulterer hvert år i skader og dødsfall. Undersøkelser tyder på at omfanget er svært høyt. eResept er en av flere nasjonale satsninger for å redusere dette.

  Helse Sør-Øst har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 17-12-2012 lagt frem en forpliktende plan for innføring av eResept i alle helseforetak i regionen. Målsettinger for innføringen er:

  • eResept skal være innført på alle helseforetak i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015

  • eResept skal bidra til å redusere skader og dødsfall på grunn av feilmedisinering.

  For nærmere beskrivelse vises det til Helsedirektoratets gevinstrealiseringsplan for eResept.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  48732000   Programvare for datasikkerhet
  Tilleggsvokabular
  22454000   Sertifikater
  22455000   ID- kort
  30162000   Smartkort
  30233300   Smartkortlesere
  48000000   Programvare og informasjonssystemer
  48517000   IT programvarepakke
  48730000   Sikkerhetsprogramvare
  72261000   Programvaresupport
  72263000   Implementering av programvare
  72265000   Konfigurering av programvare
  72266000   Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare
  72267100   Vedlikehold av IT-programvare
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Verdi: 18000000 NOK
  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Kvalitet . Vekting 80
  2. Pris . Vekting 20
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  14/00271

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2014/S 060-102292  of 21.03.2014
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2014-714024  of 2014-03-21

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  PKI-løsning for Helse Sør-Øst

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  30.10.2014
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 2
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Commfides Norge AS
  988312495
  Fornebuveien 1
  1366  Lysaker
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 18000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Ja
  Angi den verdi eller den andelen som kan bli gitt underleverandør:
  Andel: 60 %
  Gi en kort beskrivelse av oppdrag som kan bli gitt til underleverandør(er):

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  12.12.2014

  Du forlet nå Doffin

  for eit anna system